11.12.13

Utrikes Nyheter. (Från den 1 Januarii 1813 är allt Socker och all Indigo från någondera af Indierne förbuden)

Åbo Allmänna Tidning 51, 30.4.1811

Enligt ett Kejserligt decret af gårdagen, skolu 32,000 Hectarer jord anwändas till plantering af Hwitbetor (Runkelrüben), och sidst inom nästa år wara i fullt bruk. Likaledes skall ett wisst antal Hectarer jord anstås till Weide- plantering, såsom af hwilken wäxt  erfarenheten wisat en lika god Indigo kunna erhållas, som den Ost- och West-Indiska. Äfwen dessa jordstycken måste sidst inom nästa år befinnas i fullt bruk; och till  understöd dels för begge slagen af planteringar, dels för sockertillwerkningen af  Hwitbetor och Indigotillwerkningen af Weide, är för innewarande år en summa af en  million lenmad till Ministerns för inrikes ärenderne disposition. Från den 1 Januarii 1813 är allt Socker och all Indigo från någondera af Indierne förbuden, och kommer att  anses i egenskap af Engelsk fabrikswaror, eller af en wara som genom Englands handel tillkommit.

Ei kommentteja :