27.9.13

Förärfning af färgen hos hästar.

Biet - tidskrift för Finlands landthushållning 5-6, 1.5.1898

I "Landw. Jahrb." meddelas härom en omfattande undersökning af prof. Wilckens. Af denna framgår, att vid parning af likfärgade fullblodshästar i 856 fall af 1,000 färgen förärfdes. Vid olika färg ärfde af 1,000 föl 437 faderns, 508 moderns färg, men 55 ingenderas. Vid lika färg förärfdes fuksfärgen oftast, nämligen i 976 fäll af 1,000. Vid olika färg har den bruna färgen öfvervikten, under det att den svarta färgen är sällsyntast, i det efter 1,000 parningar med svart hingst blott 116, och med svart sto blott 9,2 svarta föl föddes. Äfven hos engelskt fullblod har fuksfärgen vid lika färg hos föräldrarna visat sig kraftigast förärfvas, nämligen i 946 fall af 1,000; vid olika färg åter den bruna färgen, under det att äfven här den svarta sparsammast förärfves. Hos arabiska hästar, full- och halfblod, förärfdes vid lika färg af 1,000 fall färgen 837 gånger: vid olika färg åter ärfde 313 föl faderns och 566 moderns färg, men 121 erhöllo annan. Vid lika färg förärfdes skymmelfärgen mest - 900 af 1,000 - och likaledes vid olika färg hos föräldrarna - i 729 fall af 1,000 därpå följde den bruna färgen och minst förärfdes äfven här den svarta. Otvifvelaktigt förärfves sålunda fuksfärgen lättast, den svarta färgen åter svårast. Hvad könet beträffar, spelar det såtillvida en rol, att stoet, särskildtmed brun färg, oftare öfverför sin färg på afkomman än hingsten.

Ei kommentteja :