22.3.13

Frimurarne. (Osa)

Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning, 12 / 1860

[---]

Ur lärlingames katekes.
Fråga: Hvad söker Ni här?
Svar: Att öfvervinna mina lidelser,lära mig styra min vilja och göra nya framsteg i mureriet.
Fr. Hvårföre blef Ni frimurare?
Sv. Emedan jag vandrade i mörkret och önskade se ljuset.
Fr. Hvad betyder detta ljus?
Sv. Kännedomen och sammanfattningen af alla dygder; också är det en symbol af verldens stora byggmästare.
Fr. Hvad gaf man er?
Sv. Man gaf mig ett hvitt förkläde,ett par mans- och ett par fruntimmershandskar af samma färg.
Fr. Hvad betyder detta förkläde?
Sv. Det är en sinnebild af arbetsamheten. Den hvita färgen tyder på renhet i hjertat och sederna.
Fr. Hvarföre gaf man er hvita handskar?
Sv. För att lära mig, att en murare aldrig bör orena sina händer genom orena handlingar.
Fr. Hvarföre gaf man er fruntimmershandskar?
Sv. För att lära den upptagne, att man bör älska sin maka, och att man intet ögonblick, utan att handla orätt,kan förgäta henne.

Ei kommentteja :