30.11.10

Tekniskt. Om Anstrykning och färger dertill.

Wiborg 50, 26.6.1855

(Forts. fr. N:o 49.)

Oljeanstrykning på bräd och pappers tak, köks, och bryggeri golf m. m.: Under torr och varm väderlek öfverstrykes taket med okokt olja, icke så tjockt att någon olja får rinna ned utföre taket, utan snarare tunnare, men flera gånger, tills man ser att taket eller golfvet icke mera förmår insupa mera olja, då man låter oljan någon dag segna till en klibbig hinna på takets yta och öfversållar det då med mycket fin sand, torr målen lera, siktad aska eller blyertz; när delta öfverdrag torkal förnyas oljestrykningen och öfversållningen allt turvis, tills man får den önskade tjockleken af öfverdraget, som skall likna chiflersten, både till färg och varaktighet. Det föreslås att till öfverstrykning begagna: 3 delar släckt torr kalk, 2 delar trädaska och 1 del finaste sand, samt olja efter behof; vi tro att detta vore ännu mera passande för tjära, som med kalken bildar en stenhård massa. Den som ej behöfver räkna på något drygare kostnad, kan i stället för kalk, blyertz (graphit) &c. begagna kautschuk eller gummielastikum upplöst i bergolja, nafta eller renad terpentin olja, till blandning uti oljan som sista gången öfverstrykes taket. Till jernplåtslak är en sådan blandning mycket ändamålsenlig för att afhålla rost.

Anstrykning på fuktiga murar och väggar i jordvåningar, källaren m. m.
Är den fuktande muren bestäckt af utvittrad salpeter, så bör den först noga bortskrapas och tvättas med varmt vatten. Derefter måste muren upptorkas genom värmning, ju starkare dess bättre; delta sker med glödande kol uti större fyrfat. Då muren är som varmast, öfverstrykes den ymnigt med en äfvenledes het blandning af 2 delar linoljefernissa, 2 delar harts och 1 del vax, efter vigt; sedan muren insupit första anstrykningen, som befordras derigenom att man med fyrfaten allt idkeligen håller muren så het som möjligt, öfversmörjes den andra och tredje gången på samma sätt, då den sluteligen blir som hårdt glacerad. På detta öfverdrag kunna tapeter fästas, eller olje färger anbringas efter behag. D'Arcet och Thenard uppgifva: att en blandning af 1 vigts del vax med 3 dito linolja, som blifvit kokad med 1/10 af sin vigt silfverglitt (emellan 19 à 20 lod silfverglitt på en kanna olja) är ett ypperligt medel attt bestryka fuktiga hvalf och väggar, uppå hvilka oljemålningar skola utföras; också om dessa murar icke äro fuktiga, skyddar sistnämnde anstrykning oljemålningen från hvarje förändring ifrån muren. Gips arbeten, dermed öfverstrukna skola blifva helt varaktiga emot luft och väta, samt kunna beqvämt öfvermålas med hvad oljefärg mnn behagar. Erinras måste blott, att gipsen ej tål samma starka upphettning som en stenmur. Vid 100 à 120 graders värme, Celcii, går redan vax och
olje blandningen lätt in uti gipsfiguren och öfver 145 grader får hettan ej stiga, emedan gipsen då redan lider deraf.

Anstrykning fr golf på balkonger, terasser, trappor, i kök och folkstugor m. m. Till 1 Ltt. harts, som småningom fått smälta öfver koleld, tillblandas i mindre portioner 2 Ltt rentvättad, torkad och siktad fin sand samt 8 # mönja, sist 3 linolja; härefter låter man blandningen, under ständig omröring, sakta koka en stund så att allt väl blanddr sig; med omröringen fortsattes allt ännu sedjn massan blifvit lyftad från elden, tills den kallnar, på det den må förblifva likformigt blandad. När man vill göra bruk af detta kalln.ide cement, brytes det i smärre stycken och smältes ånyo, i det man till hvarje 10 # torrt cement blandar 1/2 varm olja och stryker den kokhet på sitt ställe, en eller flera gånger.

En annan blandning till samma ändamål berömmes också mycket: fernissan härtill beredes på följande sätt; till 1 kanna (6 #) linolja tages 6 # röd mönja som blandas med oljan uti en vanlig jerngryta och sattes på elden att sakta koka; vid samma tillfälle kastas ett par större, skalade rödlökar uti oljegrytan, som får koka så länge tills lökarne flyta upp på oljans yta, som då bevisar att all fuktighet dunstat bort ifrån oljan. Särskildt blötes och löses, för hvarje kanna olja 3 # godt klart snickarlim uti 3 # (1 stop.) vatten, så att det, efter afsvalnandel, bildar en fast, elastisk massa. Det svalnade limmet uppvärmes ånyo och fernissan tillblandas småningom under jemn omröring med en slef, tills en likformig massa bildar sig; sedan detta skedt tillblandas yttermera 6 # varm terpentin olja, omröres väl och sluteligen: gul ockra, rödfärg, målen lera eller hvad färg man vill gifva blandningen, som i flere repriser påstyrkes. Denna blandning hårdnar mycket fort och blir efter några dagar så fast, att dedermed öfverstrukna föremål kunna tvättas med varmt vatten och såpa, utan att deraf skadas.

Sluteligen må några godkända oljefärgs blandningar till hvarjehanda gröfre strykningar här anföras efter Prechtl; proportionerna äro i vigt:

Svart oljefärg: bränd umbra 2 delar, blysocker 1 del, kopparrök i del, blyhvitt 1 del och kimrök 12 delar, rifves med olja; med denna blandning öfverstrykes trädet, såsom: tak, uthusdörrar, staketter, vattenrännor &c. engång och sedan första anstrykningen väl torkat, begagnas till andra strykningen en alldeles lika tillredd blandning, blott att blyhvitan denna gång utlemnas, och sluleligen sker tredje anstrykningen med följande: bränd umbra i delar, blysocker 2 delar, zinkvictriol (koppar rök) 1 del, berliner eller pariser blått 2 delar, spanskgröna 1 del och kimrök 16 delar; allt med olja sammanrifvet.

(Forts.)

Ei kommentteja :