6.6.09

Franska armén.

Åbo Underrättelser 105, 20.4.1890

Enligt det franska krigsministeriets budget kommer den franska aktiva hären 1891 att bestå at 26,924 officerare, 520,548 underofficerare och gemene och 142 870 hästar. I jemförelse med innevarande år är tillökningen betydlig, oaktadt armén redan 1890 kommer att få en tillväxt af 1,038 officerare, 16,899 underofficerare och gemenesamt 4,569 hästar. Tillökningen beror pä de nya lagarne, genom hvilka upprättals två nya bataljoner lätt afrikanskt infanteri, ett femte ingeniörsregemente, 13 nya rytteriregementen samt en förstärkning af fältartilleri. Med hänsyn till härens nya uniformering, som blifvit nödvändig på grund af införandet af det rökfria krutet, har ännu icke något beslut fattats; högsta krigsrådet kommer ej att afgöra denna sak förr än höstmanövrerna egt rum. De röda byxorna, som man särskildt vill ha afskaffade, infördes först i den franska armén 1829 för att spara pengar och understödja jordbruket. Den röda färgen framställes nämligen af krapp, som odlas mycket i Frankrike och är vida billigare än något annat färgämne.

Ei kommentteja :