7.9.08

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista, 88. Puuwilla (pumpuli, puumuli).

Oulun Wiikko-Sanomia 32, 12.8.1854

Puuvillan eli pumpulin kyllä kaikki tuntewat kuin myöskin siitä kehrätyt langat ja niistä kudotut monen nimelliset kankaat, mutta kuinka sitä ensin saadaan ja mistä se tulee, sitä kyllä monikin ei taida tietää.

Puuwillaa saadaan pienoisista puista ja pensaista, joita ennen ei löytynyt kun Aasian eteläisillä tienoilla, ja siellä kaswawat ne wieläkin wiljelemättä, nimittäin Itä indiassa ja rajamailla. Wiljelemällä on puuwilla-kaswia lewitetty kaikkiin lämpimiin maihin niin hywin Amerikassa, kuin Afrikassa ja Euroopassa, ja monilla sadoilla ja tuhansillakin tuhansilla ihmisillä on siitä nykyaikoina työnsä ja elatuksensa. Ei sitä kuitenkaan muualla kun Itä-indiassa tawata warsinaisena puuna kaswamassa, waan pienempinä pensaina, jotka joka wuosi pitää uudestansa kylwettämään, kun puu sitä wastoin seisoo usiammat wuodet ja kantaa puuwilloja.

Puuwilla-kaswit kukkiwat keltasilla tahi waalahtawilla kukilla ja kukkimisen jälkeen kaswaa niihin pienemmän omenan kokoiset pumpulat, jotka owat täynnä puuwilloja, että tuntuwat kowalta kuin nahkapallerot. Valmiiksi jouduttua puhkeawat ne itsestänsä, ja puuwillat kehkeäwät ja lewiäwät, ja joka pumpulasta tulee niitä keskenkertaisen kuontalon kokoinen wihko. Sitte on se walmis, jonka jälkeen se poimitaan, eroitetaan masinain awulla siemenistänsä ja pakataan isoihin 2 tahi 3 sataa naulaa wetäwiin säkkeihin eli paaleihin.
(Jatketaan.)

Ei kommentteja :