13.4.21

Det nya färgsinnet.

Nya Pressen 70, 23.3.1912

Under titel "Tidsskifte" har i bokform utgifvits de åtta föredrag, som af presidenten för Teosofiska samfundet Annie Besant hölls i London på våren 1909. Af dessa föredrag gällde det tredje "de nya dörrar, som öppna sig i religion, vetenskap och konst." Af intresse år att taga del af den berömda förednagarinnans åsikter om det nya färgsinne, som för närvarande håller på ajtt utvecklas hos många yngre konstnärer. Hon säger:

"Också i fråga om konsten skola dessa nya sinnen, hvarom föredragarinnan tidigare ordat, blifvä byggmästarne för den nya konsten, gifvarne af de nya idealerna. Tecken framträda särskildt i målarnes värld på nya förmögenheter, som utbildas, på ny färgprakt och ny förbindelse mellan känsla och färg. En målarskola håller på att växa upp, representanter för denna ha vi en och annan i England, åtminstone: en i Belgien och åtskilliga i Ungern. Jag såg deras taflor för blott tre, fyra dagar sedan, ett nytt bruk aff färger i syfte af återgifva sinnets högre känslorförnimmelser. Målaren framställer nya härliga skönhetsformer i nya strålande färger, de högre tankar och känslor, som särskildt framträda under en religiös sinnesstämning. Det fanns en tafla i deni sal, där vi höllo vår internationella kongress, som från den bortre ändan syntes såsom om det omöjligt kunde vara endast ett måleri på tätt lärtt. När man på ett visst afstånd såg på taflan, föreföll det att duken var genomskinlig och alt bakom måleriet fanns ett ljus, som skinade genom färgerna. Något af denna egenskap finnes i Mortimer Mempes taflor, som han målade i Japan. Det visar sig så starkt att jag antager att besökare af någon af hans utställningar knappast kunde tro annat än alt ett ljus var doldt bakom taflan, så märkvärdig var den glans, som syntes skina igenom. Men då man talade med denna stora kolorist, fann man att han ser färger på ett mycket olika sätt mot andra. Åtminstone förstod jag att han gör det på ett mycket olika sätt mot hvad jag gör det normalt. Då jag talade om de färger han såg, förstod jag, emedan jag i någon mån utvecklat den högre synen, att han såg astrala färger och icke fysiska och att hans försök att fästa dem på duken frambragte de märkvärdiga resultat alla förundrade sig öfver.

Många konstnärer finnas, som utvecklat sig längs denna linje och famla efter nya färgmöjligheter såväl som efter nya ideal, som de söka afbilda. Man skall i de mera moderna taflorna al konstnärer tillhörande denna skola, som nu är så liten, men som äger löfte om framtiden, finna att målarne söka efter nya skönhetsformer, att de söka öfverföra någon af de högre visioner, som tillhör materiella världar, finare och tunnare än vår egen. De söka att från idealet hämta ned stora tankar, som de för tiden blott på ett ofullkomligt sätt omkläda i form och färg, men hvari det finnes löfte om framtidens konst, som skall hämtas från högre världar, där en större natur skall framställa sig för människan, däri nya färger och nya konturmöjligheter skola finnas i alla riktningar. Det mänskliga geniet skäll där få en vidsträcktare tummelplats så att en vidare värld och vidsträcktare förmåga skola stå till målarnes förfogande".

Så långt föredragarinnan. Hvad säga våra färgentusiaster och våra konstkritiker härom?

Ei kommentteja :