14.1.20

1927 års bilar

Motor 3, 1927

Av diplomingenjör Paul T. Thorwall
III NEW-YORKUTSTÄLLNINGEN

Varpå beror den amerikanska bilfabrikantens plötsliga intresse för de glada färger i regnbågens alla nyanser och kalejdoskopets färgkombinationer, som så iögonenfallande känneteckna 1927 års bilserier?

Någon av Anita Loos m. edsystrar har sk, yllt på den amerikanska kvinnans växande intresse för vackra färger, vilket åter skulle bero på hennes allt större skicklighet i att använda kosmetika och andra försköningsmedel. Andra visa på den unga amerikanska gentlemannens svaghet för brokiga strumpor, kravatter och pull-overs, och åter andra säga, att såväl gentlemän som damer numera föredraga blonda.

Vilken grundorsaken till de glada färgernas popularitet än är, kan ju slutligen vara likgiltigt, faktum är emellertid, att Amerika för tillfället håller på att bli färggalet. Enbart Ducofabriken erbjuder bilfabrikanten över 1000 färgnyanser att välja emellan, och varje dag tillkomma nya.

Färgnyanserna för bilar skapas mycket ofta sålunda, att färgfabrikanten skaffar sig prover på de sista färgnyheterna från världens modecentra och därpå försöker framställa motsvarande effekt i bilfärger.

Man ser ju också många vagnar, som icke hava någon enda del svartmålad eller svartlackerad, utan även underredet lysande i samma färg som karosseriet eller i någon av huvudfärgernas komplementfärger.

Men om vi allvarligare försöka utröna orsaken till den ovanliga färgrikedomen, kunde vi måhända finna e n förklaring härtill däri, att automobilens tillförlitlighet i mekaniskt hänseende numera kan anses vara så stor, att köparen tager detta som en mer eller mindre självskriven sak, och därför i allt högre grad börjar fästa sin uppmärksamhet vid bilens yttre, desslinier, färger m. m. Dessutom tvingar väl den allt intensivare konkurrensen mellan bilfabrikanterna och -koncernerna dessa att på alla tänkbara sätt underlätta arbetet för bilförsäljaren.

Färgerna på en automobil kunna även tjäna andra ändamål än blott det att smeka ögat eller direkt hjälpa bilsäljaren. Genom ett riktigt val av färger kan man nämligen få en bil att synas högre, kortare, lägre, större eller mindre än den i verkligheten är.

Den gröna färgen i olika skiftningar föreföll att vara den populäraste på New-Yorkutställningen, i det att icke mindre än 68 bilar hade gröna karosserier. På 36 modeller var huvudfärgen grått, på 32 blått.

I föregående uppsatser berördes redan de allmänna tendenserna i bilkonstruktion och bilindustri, och de äga även sin riktighet för amerikanska bilar. Den nya amerikanska bilen närmar sig ju allt mer sin nyaste europeiska syster, men det bör dock påpekas, att smak och fordringar, förklarligt nog, äro så olika på andra sidan Atlanten, att de riktigt små europeiska tyl perna knappast komma att som sådana vinna större utbredning därstädes. Även hos oss synas förhållandena tills vidare åtminstone, göra oss mera böjda för att förstå amerikanens smak.

Ville man på ett summariskt sätt referera de nyheter New-Yorkutställningen uppenbarade, skulle förteckningen se ut så här:
En ny rak slidmotoråtta, Stearns-Knight, den första av denna typ i Amerika och den andra i hela världen. Panhard- Levassor är den första.
Chandler raka 8 med Chandler-motor. Locomobilemodellen "80" med en rak 8. Studebakers Erskine 6 av europeisk typ. Auburns raka 8, också byggd i europeisk stil.
Reos Flying Cloud-modeller.
De nya Chevrolet-bilarna.
Paige's raka åttor och nya 6-cylindervagnar.
De stora konstruktionsförändringarna i Hudson och Essex.
Nash-bilarnas europeiskakarosserilinier.
Oldsmobiles fyrahjulsbromsar och större ballongringar utan förhöjning av bilens pris.
Kissel-märkets konvertibla Sedan.
Weymann-karosseriernas (av konstläder) inträde på den amerikanska marknaden. Stutz är den som gjort början. Flera väntas följa exemplet.
Lilla Marmon.
Ett nytt system för befordrandet av bensinet ur bränsletanken till förgasaren förmedels en mekaniskt driven diafragmapump. Anses kunna senare ersätta vacuumtanken.
Överland Whippet 6.
De nya Willys-Knight modellerna.
Den nya Falcon-Knight slidmotorbilen i 1000 dollars klassen. Fanns visserligen ej på utställningen i Grand Central Palace, men utställdes dock samtidigt. Dodge's tillkännagivande om en ny bilmodell, vars specifikationer än ej meddelats.

Cadillac-fabrikens meddelande att i vår införa på marknaden ett nytt bilmärke, i prisläge mellan Cadillac och Buick. - -

Skillnaden mellan bi 1- motorerna på föregående och detta års utställning är icke så stor. Många bilar ha erhållit större motorer, i andra har man ökat omloppstalet och i de allra flesta ha smärre förändringar vidtagits för att få dem fullt up to date. Antalet vevaxellager har ökats, cylindrarnas inre har bearbetats finare, smörjnings- och kylsystemen ha justerats. Motorerna hava förbättrats vad förgasning, tandning och oljning beträffar. Luftrensare, bensinfilter, vevhusventilatorer och oljerenare äro numera mycket allmänna. Motordelarna äro bättre balanserade och motorerna ofta monterade på gummiisolatorer. Chassissmörjningssystemen hava avsevärt förbättrats, likasom bromsarna.

Smörjningen av underredet går, som känt, allt mer mot idealet, som väl tillsvidare måste anses vara det, att man kan smörja underredets alla lagerställen genom att trycka på en enda knapp. Allt detta har resulterat i en tystare och jämnare gående bil samt en mera långlivad motor.

Idealet "bakom idealet" skulle väl vara att uppfinna sådan lagermetall som kunde användas vid alla lager och som ej behövde något smörjmedel alls.

Inom de närmaste 18 månaderna komma alla amerikanska bilar med undantag måhända för Ford att vara utrustade med 4-hjulsbromsar, sade chefen för Willys Överland koncernen.

Ur teknisk synpunkt sett är de raka åttornas snabba tillväxt i antal bland det märkligaste årets utställning uppvisar. Icke färre än 22 bilmärken äro nu försedda med motorer av denna typ. Då jag redan i de tidigare bilöversikterna relaterat de förnämsta orsakerna till de raka åttornas växande popularitet, må vi här nöja oss med att >endast konstatera detta.

Man har, som sagt, tagit fasta på det faktum, att karosserikonstruktionerna numera utöva ett utomordentligt stort inflytande på försäljningen. Under det att verkligt stora tekniska förbättringar i motoraggregatet och underredet knappast kunna påvisas, hava karosserierna undergått i flera fall genomgripande, förändringar och förbättringar. De ständigt återkommande önskningarna om lägre karosserier och lägre tyngdpunkt ha åstadkommit ett flertal förändringar i chassiskonstruktionen, vilka, emedan de äro gömda under den yttre beklädnaden, ofta undgå lekmannens uppmärksamhet.

Det var Stutz, som i fjol fäste uppmärksamheten vid sig genom sin ringa höjd. vilken ernåtts utan att utrymmet innei vagnen för den skull minskats i otillbörlig grad. Nu hava de flesta följt exemplet, och med goda resultat, genom att anlita flera olika utvägar. Den nya Hudsonbilen t. ex. är 10 cm. lägre än i fjol.

Golvets höjd över vägbanan bestämmes av kardanaxelns höjd över marken. För att få den lägsta ramen och det lägsta karosseriet måste alltså kardanaxelns båda ändar placeras så lågt som möjligt. För att reducera bakaxelns storlek har man som bekant tillgripit snäckhjuls- eller detnyaie hyphoiddrevet. Den främre kardanaxeländans höjd över marken beror åter till stor del på motorns höjd, som återigen är beroende av huru motorn kan sättas över framaxeln. Tidigare kom man vanligtvis ifrån saken genom att giva framaxeln en nedböjning på mitten, men man kan självfallet icke göra denna nedböjning för stor, och därför har man nu i stället börjat svänga ramens framändar uppåt, så att ramen på mitten är avsevärt närmare marken än över fram- och bakaxeln.

De flesta fabrikanter hava lyckats så väl i att få bilarna lägre, att en man av normal längd ganska lätt kan se över en bil utan att höja sig på tå. Denna minskning i bilens höjd har alltså huvudsakligast nåtts på tre olika vägar eller genom en kombination av dessa. En del fabrikanter använda snäckdrev i bakaxeln, andra hava sänkt ramen på mitten och andra åter använda flatare fjädrar.

Men i vissa fall har den mindre höjden ernåtts mera genom färgverkan än genom en faktisk minskning av höjden, ty det är ju sedan länge känt, att man genom att kombinera olika färger på riktigt sätt kan allt efter behag få dimensioner att synas större eller mindre än de äro.

En mycket intressant kombinerad öppen och täckt karossenform har konstruerats av Kissel Motor Car Company. De stora sidofönstren fällas ned i härför inredda avdelningar i karossen väggen, så att vagnen på några minuter kan fås öppen eller täckt, allt efter behov.

De sista Paige-modellerna med rak åttacylinchig motor uppvisa bland andra nyheter en ny växellåda med fyra hastigheter, av vilka de två högsta äro olika de i vanliga växellådor förekommande. Denna dubbeldrevs tiansmission gör det möjligt att reducera motorns omloppshastighet och bränsleförbrukning genom att använda den fjärde utväxlingen när man kör på jämförelsevis jämna vägar.

Studebakers nya Erskine är icke blott liten och ytterst låg, den är dock rymlig och uppges kunna jämföras med flera dyrare vagnar. Den nya Whippet Six är en förstoring av fjTan med samma namn, men gör ett helt annat intryck på grund av sina större dimensioner. Nash utställde sina nya vagnar, vilkas vackra former påminde om fransk automobilkarosserikonst.

Hudson och Essex äro färgrikare och än mera tilltalande än förut, de likna varandra mer och båda hava fått starkare motorer; Chandlerbolaget uppges ha överträffat sig självt i sin nya åtta, den vackraste och mest tilltalande modell företaget t. v. producerat. Den nya i detalj omkonstruerade Reo har numera bl. a. hydrauliska bromsar.

Locomobile uppvisar en nyrak åtta som vid 3200 varv ger 90 hkr. En Lanchester vibrationsdämpare är inbyggd i främre ändan av vevaxeln. Fjädrarna äro monterade i gummiändstycken.

Bland mängden passagerarvagnar uppvisade New-Yorkutställningen endast ett enda bilnamn, som verkligen kunde kallas nytt, och detta var Studebakers nya Erskine Six. En annan nyhet, Faleon-Knight Six, den billigaste amerikanska slidmotorbilen som kostar endast 1000 dollar, visades som sagt samtidigt på ett annat ställe i staden.

Då denna bil helt säkert även kommer att säljas i Finland, må här anföras några korta data om densamma. Motorn är sexcylindrig med sjulagrad vevaxel och utvecklar 46 hkr. vid 3000 varv. Bilen har 4-hjulsbromsar och levereras i sex olika karosseriformer, hjulbasen är 2790 m/m, ringstorleken 30x5 tum.

Trådhjulet synes bli allt allmännare. Bland dem som försett sina bilar med trådhjul märkas Auburn, Cadillac, Chandler, Chrysler, Lincoln, Locomobile, Marmon, Oakland, Pierce-Arrow, Rickenbacker, Stutz och Willys-Overland.

De flesta andra fabrikat torde leverera trådhjul mot en mindre tillskottsavgift.

I Amerika tycker man sigkunna förmärka en tydlig återgångt. 4-punktsupphängningen, emedan man anser att den även är ägnad att motarbeta den vid större hastigheter stundom uppstående framhjulskastningen, på engelska kallad wheel shimmy.

På de flesta vagnar har utrustningen numera gjorts så fullständig, att knappast någonting återstår för den enskilde ägaren att köpa till.

Ville man angiva det som de i New-Yorkutställningen deltagande bilfirmorna anse att genomsnittsköparen önskar sig, vore det väl följande:
Fyrhjulsbromsar,
Duco och andra nitrocellulosafärger,
Ballongringar,
Oljefilter,
Bränslefilter,
Luftrensare, Det gamla vaselinsmörjkoppsystemet ersatt med trycksprute- och andra system,
Lägre täckta vagnar och lägre tyngdpunkt,
Större kraft med reducerad vikt,
Automatiska vindruteputsare,
Lutände, inställbara vindrutor i ett stycke,
Strålkastarna försedda med tvenne glödtrådar,
Belysningskontrollen på ratten eller styrhjulspelaren,
Apparatbrädena upplysta med indirekt ljus,
Glada färger och större färgharmoni,
Vackrare och med mera omtanke valda kylarlocksemblem,
Transmissionslås,
Bensinståndsvisare på apparatbrädet,
Kylvattenstermometer på apparatbrädet,
Sidoglas för vindrutan,
Termostatisk vattencirkulationsreglering,
Gummits och gummitygets tagande i bruk vid motorns och ramens upphängning, och som stötisolation.
Numreringssystem, som underlättar identifikation av stulen bil.

Alla dessa saker finnas förstås icke på varje bil, men ett stort antal bilar ha så många av dem, att dessa detaljer redan kunna anses ha lämnat experimentstadiet och numera tillhöra den grupp anordningar, som genomsnittsbilisten önskar se i möjligast fullständigt antal på den bil han köper.

Med tanke på det stora antal bilfabrikanter Amerika har, överraskas man nästan av att i New-Yorkutställningen deltogo endast 44 personbilfabrikanter med 215 bilar.

Men man har ju redan länge varit på det klara med att bilindustrien tenderar att koncentreras i större grupper med gemensam högsta ledning.

Men oaktat automobiltillverkningen alltså mer och mer synes omgrupperas uti ett färre antal jättekoncerner, är den enskilda bilfabrikantens tid ingalunda förbi. Han får även allt större hjälp av stortillverkärna av bildelar, d. v. s. de som helt koncentrerat sig på framställningen av vissa detaljkonstruktioner eller detaljaggregat, som säljas till många automobilfabrikanter. Även mycket stora bilfabriker hava insett fördelen av att anlita specialleverantörer för bilens olika detaljer och denna specialisering medför nu även den fördelen, att en mindre bilfabrikant i många fall kan erhålla bilens olika delar så billigt, att han framgångsrikt kan konkurrera med jätteföretagen.

När vi nu talat om Amerika, må vi också sluta "amerikanskt" genom att anföra några stora, imponerande siffror från Amerika. De gälla 1926.
Antalet tillverkade person- och lastbilar ..... 4.480.000
" " täckta vagnar ..... 2.926.000
" " " " i förh. till öppna vagnar ..... 74%
" personer sysselsatta i motor- och besläktade industrier ..... 3.500.000
" i Amerika inregistrerade motorfordon ..... 22.330.000
" registrerade motorfordon i hela världen ..... 27.500.000
Av detta antal förekommer i Amerika ..... 81%

Antal engelska mil landsvägar med pålagd hård yta ..... 560.000
Totalantalet engelska mil landsvägar i Amerika ..... 3.001.825
Antal bilaffärer ..... 53.360
Antalet allmänna garager ..... 51.715

År 1903 inledde en tidningsman sin beskrivning av samma års bilutställning i New-York med följande ord:

"Få voro beredda på att få se en utställning av så storartade dimensioner och även de ivrigaste förespråkarna för på vanliga vägar mekaniskt framdrivna åkdon funno sina förväntningar överträffade när de sågo bilverkstädernas nyskapelser i all deras härlighet!"

Ei kommentteja :