26.11.16

Allehanda. Sanitära undersökningar.

Finska apotekareföreningens tidskrift 2, 1915

I sin senaste rapport öfver undersökningar gjorda vid Helsingfors stads laboratorium framhåller laboratoriets föreståndare magister B. Geitlin bl. a. beträffande arsenik, färger m. m. följande:

De tidigare påbörjade arsenikundersökningarna ha fortgått å stadens laboratorium för sanitära undersökningar. Sålunda ha 14 olika prof på såväl herr- som damylletyger inköpts i olika affärer och underkastats analys. Samtliga tyger, med undantag af ett brunt ylletyg, som befanns innehålla den tillåtna gränsmängden arsenik, innehöllo endast svaga spår af arsenik.

Äfven ett antal torra färger ha undersökts hvaraf fyra vattenfärger, sådana allmänt användas af barn, samtliga arsenikfria.

Af oljefärger ha undersökts viktoriagrönt, kromgult, italienskt rödt, ultramarin, Casslers brunt och ha blott i den sistnämnda svaga spår af arsenik påvisats, medan de öfriga voro fria. Äfven ett prof kejsargrönt har uppköpts och befunnits innehålla inemot 27 procent arsenik.

Att denna synnerligen giftiga färg, som innehåller arsenik icke såsom förorening, utan såsom konstituerande beståndsdel, en färg, som af våra apotek icke utan vidare torde få utgijvas, skall fritt af våra färghandlande få tillsaluhållas, är en omständighet, som i högsta grad ger anledning till förvåning. Därtill säljes denna färg åt hvem som helst, utan att dess giftiga beskaffenhet på ringaste sätt å kärl eller påse deklareras. Det så sorgligt beryktade mordmålet Ikalis, hvarest sju personer förlorade lifvet, var justframkalladt af detta för en hvar lätt åtkomliga färgämne.

Laboratoriets föreståndare, magister B. Geitlin, har i anledning häraf hos hälsovårdsnämnden hemställt, huruvida icke åtgärder för afhjälpandet af detta missförhållande, åtminstone livad Helsingfors beträffar, borde vidtagas.

Å laboratoriet ha undersökningarna fortgått beträffandearsenikhalten, i synnerhet i hos oss tillsalubjudet garn, som i regel befunnits innehålla arsenik i enligt gällande förordning förbjudna mängder. Vid den fortsatta undersökningen ha tre prof från en affär i staden befunnits innehålla arsenik i sådana mängder att de enligt förordningen äro till försäljning förbjudna, hvaremot de i hygieniskt afseende voro tillfredsställande enligt de svenska normerna. Enär orsaken till att garn hos oss till största delen innehåller arsenik i förbjudna mängder ligger i en omotiverad stränghet i gällande förordning, hemställer laboratoriets föreståndare, att endast garn, som innehåller arsenik i mängder, hvilka verkligen kunde tänkas medföra fara för förgiftning, skulle inför hälsovårdsnämnden anmälas. I händelse gällande bestämmelser iakttagas, måste största delen af här tillsaluhållet garn tagas i beslag och åtal väckas, hvarigenom ett ofantligt afbräck skulle vållas i affärsmännens och fabrikanternas verksamhet och dock skulle orsaken härtill utgöras af en vara, som i andra länder får fritt försäljas. Genom dylika åtgärder skulle hos oss en icke eftersträvansvärd arsenikskräck uppammas, som speciellt för sjuka och nervösa personer kunde vara till skada.

Förslaget har af hälsovårdsnämnden godkänts.

Ei kommentteja :