4.10.14

Sätt att efterhärma lasurstens färg på åtskilliga möbler.

Tidning för landtbrukare och näringsidkare 43, 2.11.1849

Trädets yta, på hwilken lapis lazuli-färgen, skall onstrykas hyflas först fullkomligt glatt. De bästa trädslagen för färgningen äro lönn och al; men äfwen qwissifri tall kan nyttjas. Sedan trädskifwan är hyslad indrändkes träet meb limwatten beredt af 3 seidel flodwatten som kokas med något hwitlök och matört tills wid sikning återstår 2 seidel, i hwilket afkok löses 2 seidel lim och en hand full koksalt, hwarefter alltsammans kokat 10-15 minuter, då massan ännu kokhet, utstrykes likformigt medelst en styf borste. När denna anstrykning är något få närtorr hwilket sker efter 4 timmas förlopp — den får ei wara fullkomligt torr så att den följande anstrykningen kan ingå med limmet en förening, hwadan torkningen bör ske i skuggan och icke i solljuset, eller ugnshetta - så gifwer man den en ny hwit limanstrykning, som också påstrykes warm dock ej kokhet, hwilken beredes genom försättande af  finrifwen krita till dess blandningen har utseende af wanlig täckgrund. Då denna anstrykning torkat förnyas operationen 7 till 8 gånger med limfärg af samma beskaffenhet och stadga, hwarwid tillses att färgen är af lika stadga samt så förfärdigad att all kritan är wäl inbloadad och färgen täcker som sig bör. Skulle wid hwarje anstryknings torkning några blåsor synas på beläggningen borttagas de med en knif och stället förbättras med en portion färg. Den sista limfärgs anstrykningen utfpädes med litet flodwatten. När den sista anstrykningen torkat afslipas ytan med slammad pimpsten och watten,  hwarwid tillses att endast den delen af ytan som glättas blir fuktad med watten; ty skulle watten länge så rinna omkring och länge inwerka på limfärgen skulle den upplösas. Sedan hela trädets yta är glättad, så aftwäftas den med en mjuk pensel doppas i kalt brunswatten, och derefter aftorkad med mjukt linne. Efter denna förberebonde operation börjas sjelfwa färgens påläggande.

Ultramarin rifwes på en glasskifwa med en löpare af glas med watten och färgdegen försattes med en limlösning hwarefter den ufstrykes likformigt med en mjuk pensel. Sedan man sålunda anbringadt twenne anstrykningar med denna färg, så gifwer man den blå ytan mörkblåa punkter, påminnande om lasurstenen. Man betjenar sig derwid af ett ark slyft karduspapper försedt med flera hål af ett knappnålhufwuds storlek; dessa håls antal är och riktning är helt och hållet wilkorligt. Papperet lägges på den blå grunden ech öfwerstrykes med en mörkblå färg, hwarigenom färgdegen går genom hålen, och endast fastnar på de ställen som äro öppna genom dem. Denna mörkare färg beredes af indigo utrörd meb tjockt limwatten. Slutligen, efter skedd torkning, belägges det så målade träbet med en  hållbar genomskinlig fernissa. Densamma kan beredas af 2 delar mastix och 1 del wenetiansk terpentin löst i en lagom qwantitet terpentinolja hwarefter lösningen filtreras. Med denna fernissa gifwer träarbetet trenne lager. Emellan hwarje anstrykning lemnas fernissan tillfälle att få fullkomligt torka. Då sista fernissanstrykningen är torr blir den afslipad med fin trippel och watten samt aftorkad, hwarefter den ånyo afslipas med finslammade walsisk sjell (ossa sepiae) och nötolja samt åter aftorkad. Derefter gifwer man arbetet en hög glans antingen medelst kopalpolitur, eller politur af blekt schellack. Wid politurens anwändande får icke någon linolja enbast nötolja togas, ty färgen utfaller annar icke wacker.

Denna method att färga trä passar sig bäst för bordskifwor, eller föremål med större ytor.

Ei kommentteja :