18.10.14

Finska Handarbetets Vänners styrelse har beslutit att under vårterminen i landsorten anordna kurser i växtfärgning.

Nutid 2, 1909

Finska Handarbetets Vänners styrelse har beslutit att under vårterminen i landsorten anordna kurser i växtfärgning. Nästa höst anordnas en utställning, antagligen i Åbo, om lämplig lokal erhålles. - Då det är av vikt, att även mindre bemedlade bliva satta i tillfälle att använda värdefulla konstnärliga mönster, kommer en del sådana framdeles att uthyras billigare än hittills, d. v. s. för en tid av 2 veckor ifrån fmk 2:- till högre pris. - Detta tillfälle att för 2-4 fmk erhålla ett mönster, för vilket erlagts flere tiotal, ja över hundra mark, borde ej försummas av väv-, husmoders- och folkhögskolor, vilka genom sina elever kunna sprida mönstren. Växtfärgat garn, enkom för dessa mönster tillverkat av F. H. V., står att erhållas, men kan den som syr mönstret i regeln använda också eget material. Vissa mönster uthyras endast på det villkor, att garnet tages hos F. H. V., då valet av färger är av största vikt och garn färgats enkom för dessa mönster. Hyran varierar mellan 2 och 20 fmk; endast för några gobelinmönster överstiger hyran detta pris.

Ei kommentteja :