3.10.14

Praktisk anwisning att färga ylle, bomull och linne med Berlinerblått.

Tidning för landtbrukare och näringsidkare 43, 2.11.1849

Färgning med berlinerblått har under de sednaste åren börjat flerstädes att införas och resultaterna of  denna färgningsmethod hafwa warit de bästa, dock hafwa icke alla färgare kommit till kunskap om rätta sättet. En praktiskt färgare meddelar i Fabrikant, å. Färber Zeitung för år 1845 följande förfarande:

I en tennkittel i hwilken 10 skålp. yllegods med en passande mängd watten befinnes, lägges sedan kitteln blifwit satt på elden, och wattnet kommit i kokning 1 skålp. winsten, 1 skålp. alun, samt låter,  sedan dessa ämnen blifwit lösta yllet koka dermed 1 timmas tid, hwarefter godset upptages. Derefter behandlas det meb ett bad jernsaltsbad, som för detta ändamål, enligt förfberedes genom upplösning  af jern till mättning i en blandning af lika delar salpetersyra (godt skedwatten) och god ättika, 1½ skålp. af denna jernlösning utspätes med tillräckligt watten och i det såberedda jernsaltsbadet låter man godset koka 1 timma. Emedlertid upplöser man 1¼ skålp. blodlutfalt, blåsyradt fali (kalium jerncyanur) uti tjumt watten, och i detta baa ilägges det med jernsaltsbad på sätt blifwit nämndt förut behandlade yllegodset, samt omröres deri flitigt en half timmas tid. Det upptages då och utwrides. Derefter tillsättes i badet 20 lod af en tennlösning (beredd på sätt att uti  ett glaceradt lergodskärl 4 wigtdelar tenn, 4 d. cremortartori och 10 d. saltsyra bringas tillsammans,  hwarefter, efter 4 timmars förlopp 4 d. swafwelsyra tillslås och omröres under loppet af 1 timma, då uti små portioner 2 d. salpetersyra under omröring tillsättes, hwarefter allt tennet är upplöst) och 1½ skålp. engelsk swaftwlsyra och godset ilägges ånyo. Under småningom skeende förökad wärme, lemnas godset att 4 timma koka i detta bad. Slutligen utwrides och afsköljes godset mycket wäl i rent watten och torkas; det har då en den wackraste färg.

För off färga linne och bomull med berlinerblått tillråder en annan författare i samma tidskrift att öfwergjuta 1 del berlinerblått med 3 till 4 wigtsdelar saltsyra och lemna blandningen att digerna unber loppet af 24 timmar på ett kalt ställe, unber blandningens omrörning 5 à 6 gånger. Under tiden tager man det blekta godset och betar det i ett tjumt bad af ättiksyrad lerjord af 5 till 6° Baume. Derefter låter man det torka och sedan man wäl rensköljt det från öfwerflödigt betningsmedel, doppar man godset i färgbadet, beredt af en tillräcklig qwantitet på nyss anförda fält behandladt berlinerblått utrördt  mycket wäl med 20 till 25 wigtsdelar warmt watten, och hållet det under flitigt omrörande deruti till dess godset icke binder mera färg. Derefter behandlas godset på wanligt sätt d. w. s. utwrides, sköljes och torkas. Slutligen bereder man sig ett surt bad innehållanbe 1/60 swafwelsyra, lägger godset någon tid deruti, upptager det, utwrider det, rensköljer det i rent watten och torkar det. Bomull så behandlat får isynnerhet efter benna method ett det wackraste utseende.

Ei kommentteja :