8.7.14

Tupakka ja sen käytäntö seurauksineen.

Kylväjä 11, 14.3.1907

(Jatkoa 4:teen n:oon.)

IV. Tupakan waikutus terweyteen.

edellä jo mainittiin, että tupakka waikuttaa myöskin haitallisesti näköön. Myrkytyksen saaneen henkilön näkö heikkenee, ja se woi tapahtua jokseenkin äkkiä. Tarkkojen tutkimusten perästä huomaa lääkäri wian olewan silmähermossa. Useasti tapahtuu myöskin, että tällainen silmäsairas näkee wärejä epätarkasti, hänen "wäriaistinsa"  on enemmän tai wähemmän heikontunut, woi olla niinkin, että hän on muutamiin wäreihin nähden aiwan wärisokea. Jos jollakin esineellä on joku noista wäreistä, joiden suhteen henkilö on wärisokea näkee hän esineen kokonaan toisen wärisenä. Jotensakin sama waikutus on toisillakin myrkytyksillä, erittäinkin pitkäaikaisella alkoholin käyttämisellä. Sairas woi olla pelastettawissa, jos hän luopuu näiden aineiden käyttämisestä, mutta jos myrkytystä jatketaan, tulewat seuraukset aina waarallisemmiksi, ne woiwat johtaa täydelliseen sokeuteen. Tämä tulee siitä, että myrkky on auttamattomasti turmellut silmähermossa olelvat hermosäikeet.

Tämän yhteydessä sopii huomauttaa siitä waarasta, mihinkä tupakan, alkoholin y. m. s, aineiden nauttiminen wie henkilön, jonka esiin, rautateillä, merellä y, m. täytyy olla tekemisissä wärillisten merkinantolippujen kanssa.  Jokainen tietää, että sellaisilta henkilöiltä waaditaan tarkkaa wärien tuntemista, mutta, jos he tupakan tahi alkoholin käyttämisen kautta owat yhtäkkiä saaneet wäriaistinsa pilalle, woiwat he tietämättään, tahtomattaan olla syynä mitä hirwittämimpiin onnettomuuksiin.

Piirilääkäri Sellden luettelee joukon waikeita tauteja, jotka johtuwat nikotiinimyrkytyksestä. Hän sanoo: "Asiantuntijat laskewat monet waaralliset wammat ja kiwut tupakan käytännön laskuun, niinkuin esim. heikontunut ruoansulatus (tupakoitsijan kalpeat kaswot ja sairaaloinen ihonwäri owat seurauksia turmeltuneesta ruoansulatuksesta), raswoittunut sydän (erittäinkin niillä sikarin polttajilla, jotka nielewät samun), syöpä huulissa, muistin katoaminen, sokeus, mielenwikaisuus ja tylsämielisyys.

Tohtori Ladroid de Charriére huomauttaa, että tupakan poltolla on suurempi syy ja waikutus korwatauteihin kuin yleensä osataan aawistaakaan.

Häiritty sydämen toiminta on yksi warmimmin ja useammin ilmestywä merkki kroonillisesta nikutiinimyrkytyksestä.  Waltimo lyö epäsäännöllisesti.

Näistä on seurauksena, että sairasta rupeaa waiwaamaan kiusallinen ikäwän tunne. Häirittyyn sydänten toimintaan liittyy tawallisesti häiriytynyt hengitys.

"Juurtunut tapa polttaa tupakkaa, waikuttaa epäilemättä sangen wahingollisesti werenkierron keskuselinten supistumiseen. Ei kukaan woi tarkastella tupakan suoranaista waikutusta tulematta wakuutetuksi siitä, että sitä ei woi wiedä ihmisruumiiseen ilman, ettei se häiritsewästi waikuta sydämeen ja aikaansaa sen toiminnassa heikkoutta.  Se tila, jonka tupakka aikaansaa, kehittyy nopeasti ja kestää useita minuutteja, jopa tuntejakin joka kerta", sanoo tohtori Richardson.

Nikotiinimyrkytys tunkeutuu wereenkin. Siitä sanoo tohtori Richardson seuraawaa: "Tupakansawun sisäänhengitys waikuttaa pikaisen muutoksen punaisissa werisoluissa. Jos niitä katsoo mikroskoopilla, niin huomaa, etta ne owat  kadottaneet pyöreän muotonsa ja tulleet soikeiksi, epäsäännöllisiksi ja kulmikkaiksi, ja sisäisen wetowoiman  asemesta, joka niillä on toisiinsa nähden -  seikka, joka warmojen olettamusten mukaan on hywän terweyden merkki  - löydämme ne hajallaan siellä täällä. Niin ne antawat tiedemiesten yhtä selwästi ymmärtää kuin jos ne osaisiwat puhua, että henkilö, jonka werisolut omat sellaisessa tilassa, tuntee itsensä fyysillisesti heikontuneeksi ja niinhywin lihaswoima kuin sielunkin kywyt owat kärsineet wahinkoa."

Ei kommentteja :