31.7.14

Nytt förfaringssätt för tillvärkning af sedelmynt.

Naturen 8, 15.4.1893

En tysk fysiker, hr Bibra, har nyligen föreslagit bayerska regeringen att vid tillvärkningen af banksedlar tillämpa följande metod:

Om man delvis neddoppar ett pappersark uti en lösning innehållande flere olika färgämnen, uppsuges hvarje af dem med olika hastighet, och pappret kommer sålunda att förete en af en serie olika färgade band betäkt yta, af hvilka band hvart och ett erhåller en alldeles bestämd färg liksom ock en bestämd bredd. För att förekomma förfalskningar, blefve det då blott nödigt att hemlighålla sammansättningen af den använda färgblandningen.

Man skulle till exempel kunna låta en droppe af färglösningen falla pä midten af ett pappersstycke, och på detta sätt erhålla ett visst antal koncentriska ringar alla af fullständigt bestämd bredd, beroende på beskaffenheten och den relativa mängden af de färgämnen som kommit till användning.

Ei kommentteja :