4.3.22

Koko maakunnan kasvot kauniiksi ensi kesän olympialaisia ja metsäkongressia varten.

Laatokka 89, 12.8.1939

Kaikki valistus- ja maataloudelliset järjestöt joka kunnassa olisi saatava mukaan kunnostamistyöhön.

Aidat on Korjattava, pihat ja tienvarsimetsät puhdistettava ja talot maalattava.

Kun yhtenä nykyhetken tunnussanana on "maakunnan kasvojen kaunistaminen” ensi kesän kansainvälisen ja metsäkongressin retkikuntia erikoisesti silmällä pitäen, oli meistä mielenkiintoista kuulla, mitä aloitteita on johtavalla taholla, läänin pääkaupungissa tehty ja miten aiotaan asiaa viedä eteenpäin. Siihen meille tarjoutuikin tilaisuus, kun Karjalan kunnostamistoimikunnan propagandaosasto oli lähtenyt kiertämään Karjalaa tehdäkseen asiaa tunnetuksi. sihteeri ja muut toimikunnan jäsenet kertoivat meille tällöin seuraavaa:

Maatalouskerholliton toimesta tehtiin tänä vuonna kaikkialla maassa aloite maaseudun kasvojen kaunistamiseksi. Karjalan kaunistamista varten kokoontui erikoinen toimikunta maaherra Arvo Mannerin johdolla. Tämä piti ensimmäisen kokouksensa kesäkuun 9 pnä ja otti nimekseen "Karjalan ku[n]nostamistoimikunta". Toimikuntaan tulivat kuulumaan seuraavat jäsenet: maaherra Arvo Manner puheenjohtajana, vuorineuvos V. A. Kotilainen varapuheenjohtajana, agronoomi Antti Sokka sihteerinä ja jäseninä kauppaneuvos A. L. Bremer, talousneuvos Väinö Pitkänen, johtajat Paavo A. Viding, Mänttäri, ja Kalle Hyvärinen, konsuli J. Leskinen, maanviljelijä E. Pusa, metsänhoitaja Viljo Varjus, maisteri L. V. Viikki, toimittaja Paavo Montonen, konsulentti Manja Haltia, piirisihteeri Toivo V. Ahokas, ja konsulenttl U. A. Kivivuori.

Toimikunta valitsi keskuudestaan propagandajaoston, rahankeräysjaoston ja teknillisen jaoston. Teknillisen jaoston tehtävänä on laatia sanomalehtiin maaliseosten ohjeet ja hoitaa muita vastaavanlaisia tehtäviä. Lisäksi tulee nimitettäväksi vielä erikoinen taideasiantuntija, joka pitää huolen siltä, että mitään arvokkaita vanhoja rakennuksia, kuten esimerkiksi tyylipuhtaita aittoja ei hävitetä. Toimikunnassa on vielä erikoinen työvaliokunta, joka tekee ehdotukset suunnitelmien toteuttamiseksi.

Maaseudun kaunistaminen yritetään panna alkuun pihojen ja aitojen kunnostamisesta. Tällöin on huomattava, että takapihojakaan ei saa unohtaa. Senjälkeen tulevat tienvarsimetsät ja pensastuneet ojat, jotka on puhdistettava. Kolmannella sijalla ovat sitten talojen ja ulkohuonerakennusten maalaukset. Punainen ja keltainen ovat pääkäyttövärejä, mutta kaikkia värejä saa luonnollisesti käyttää, kun ne ovat vain sopusoinnussa keskenään.

Asian voimalliseen alkuun saamiseksi on maaherra lähettänyt kaikille kunnille kiertokirjeen, jossa kehoitetaan kaikkialla ryhtymään maaseudun kunnostamiseen erikoisesti ensi kesän olympialaisia ja metsäkongressia silmälläpitäen. Marttapiiriliitto on lähettänyt myös kaikille yhdistyksilleen samaa asiaa koskevan kirjelmän. S.O.K. ja O.T.K. ovat samoin pitäneet huolta jäsenosuuskaupoistaan, onpa vielä Etelä- Karjalan nuorisoseurakin lähettänyt kiertokirjeen alaseuroilleen.

Näiden kirjelmien tulokset voidaankin jo havaita. Useissa kunnissa asia on ollut kunnanvaltuuston käsiteltävänä ja tarkoitukseen on myönnetty määrärahoja. Mainittakoon, että esim. Sakkolan kunnassa on kustannettu maaliainetta 17,000 kg. Tarkoituksena olisi saada kunnallislautakunnat kussakin kunnassa kutsumaan kaikki maataloudelliset ja valistusjärjestöt koolle, jotta näistä kukin sitten omassa vaikutuspiirissään veisi asiaa eteenpäin.

Esimerkkinä siitä, kuinka haluttomia ihmiset ovat kunnostamaan kotiensa ympäristöä ja maalaamaan talojaan, voidaan mainita, että kun v. 1932 yleisen maatalousnäyttelyn järjestämisen takia Viipuriin pyydettiin maalata Viipuri—Terijoka—maantien varrella olevat talot, niin useiden omistajat eivät antaneet siihen lupaa, koska he pelkäsivät verojen nousevan.

Kaikkialla on yleensä huomattavissa, että työtä on vielä tavattoman paljon tehtävä, joskin ilahduttavia poikkeuksia on olemassa ja työ jo monissa paikoissa alulla.

Erikoisen mielenkiintoinen ilmiö oli matkanvarrella Sakkoian Petäjärvellä oleva väriaine-esiintymä. Metsän keskellä on nimittäin ihmeellistä suomaata, jonka reunamilla on väriainetta. Esiintymä on noin 160 metriä pitkä ja 7—10 metriä leveä ja sen paksuus on noin 4 metriä keskimäärin. Väriaineessa on päällekkäin kolme kerrosta. Päällimmäisenä on ruskomultaa, sen alla keltamultaa ja alimpana sinistä maatta.

Täällä metsän keskellä on pienoistehdas, kuumennusuuni ja arinat. Kuumentamalla keltamultaa saadaan nimitt. punamultaa. Petäjärven asemalla on sitten sähköllä käyvä mylly, missä hienonnetaan erilaiset värimullat ja senjälkeen säkitetään. Tämä väriesiintymä keksittiin kolme vuotta sitten keväällä ja jo nyt on lähetetty ja myyty sieltä satoja tuhansia kiloja. Sinne perustetun yhtiön nimi on Kannaksen Väri Oy Petäjärvi. Värimulta on tutkimusten mukaan parasta tähän asti löydettyä.

Asia tulee myöskin radiossa esille lähiaikoina. Tässä kuussa puhuu maaherra Manner ja myöhemmin syksyllä saadaan maakunnan kasvojen kaunistamisaiheesta kuunnelma radioon.

Propagandajaoston tehtävänä on kullakin paikkakunnalla ottaa yhteys sanomalehtien edustajiin ja maakuntaliiton johtoon, jotta asia saataisiin eteenpäin. Joka kuntaan pitäisi saada kunnankeskeinen toimikunta, joka ottaisi vastuun pitäjän eri osien kunnostamista ja valvoisi sitä Jatkuvasti. Maalauksia voi suorittaa varsin myöhöön syksyllä, jos ilmat ovat kauniita ja tienvarsien puhdistukset ja pensaikkojen raivaukset ovat oikeita syksytöitä.

Paikalla olleelta maakuntaliiton edustajalta valistusohjaaja Näsiltä tiedusteltaessa, mitä Laatokan-Karjalassa jo on mahdollisesti asian hyväksi tehty, kertoi hän, että kymmenessä kunnassa on jo n. s. matkailutoimikunta, joka on yrittänyt huolehtia maaseudun kunnostamisesta. Marttapiiriliitto on myös täällä pitänyt asiaa jatkuvasti vireillä ennenkaikkea pihojen kunnostamista koskevissa kysymyksissä.

Kaikkien läsnäolijoiden toivomuksena oli, että maaseudun kunnostaminen todellakin tulisi jokaisen sydämen asiaksi, että kaunis Karjalan luonto voisi jättää kaikkiin matkailijoihin pelkästään myönteisen kuvan, mitä eivät maahankaatuneet aidat, ränsistyneet liiterit ja siivoamattomat takapihat pääsisi summentamaan.

Ei kommentteja :