15.3.17

Färgning med växtämnen.

Nutid 3, 1904

Föreningen Finska Handarbetets Vänner ärnar föranstalta kurser i färgning med växtämnen. Den första fullständiga kursen kommer att äga rum instundande maj och räcker tre veckor; dock hafva eleverna tillfälle att äfven kortare tid deltaga i kursen, med villkor att alla begynna samtidigt. Afgiften utgör 5 mark för vecka.

Såsom kändt är utsände föreningen våren 1902 en med färgning och väfnad förtrogen person, fru A. Hellen, till Kristiania för att där inhämta metoderna för färgning med växtämnen. Då föreningen sedermera i anledning af större beställningar haft godt tillfälle att tillämpa det inhämtade och att utvidga erfarenheten, anser föreningens direktion att man vid färgeriet numera ernått sådana resultat, att en kurs i färgning med växtämnen skulle medföra nytta för de personer, som vilja begagna sig af denna undervisning.

Då kunskapen i växtfärgning i vårt land ännu icke är helt och hållet bortglömd, hoppas direktionen, att den grund, som i nämnda afseende finnes att bygga på, skall bidraga till att föreningens sträfvan till återupplifvandet af denna gamla metod uppmärksammas af vår allmänhet. Särskildt uppmanas lärarinnor vid folkhögskolor, husmoders- och väfskolor att deltaga i kurserna, för att sedermera i sin tur värka för spridandet af kunskapen om den skatt, som finnes förborgad uti våra inhemska växter, samt om de företräden färgning med växtämnen äga, såväl i afseende å färgernas skönhet som ock dessas varaktighet.

I sammanhang härmed kunna vi blott uttala den förhoppning, att personer bosatta i landsorten skulle å sina -espektive hemorter försöka taga reda på, huruvida det ännu finnes några traditioner om detta urgamla färgningssätt, ty i afseende å konstnärlig färgvärkan kunna de metalliska färgerna (de s. k. paketfärgerna) på intet sätt mäta sig med dem, som hämtas ur växtriket.

Ei kommentteja :