10.8.14

Om trädarbetens betsning.

Tidning för landtbrukare och näringsidkare 4, 2.2.1849

Träflag af i sig sjelf mörk färg såsom walnöt, päron och körsbär behöfwa endast att en enda gång betsas med en  lösning of surt chromsyradt kali för alt erhålla ett utseende af palissnder- eller mahogniträ. Trä of ljusare färg såsom ask och lönn, måste deremot för att erhålla en dylik färg underkastas 2:ne betsningar. Första betsan beredes i det man kokar 1 del katechu med 4 del kolsyradt natron (sodo) i watten tills allt är löst. Allt efter som man önskar färgen mörkare  eller ljusare utspädes eller inkokas lösningen. I denna wätska lägges faneren 8 dagar under betsans ofta skeende  uppwärmning. Derefter läggas de i en lösning of surt chromsyradt kali, då på kemist wäg en wacker rödbrun färg uppstår. Man kan ock för att endast gifwa desso träslag en walnötträdslik färg undwara katechu betsan och lägga faneren 8 dagar ott genomdränkas i en lösning of surt chromsyrodt kali; hwarunder lösningen icke behöftver  uppwärmas. Användes lösningen utspädd uppstår, allt efter dest större eller mindre utspädning, en färg pä träet  dragande i från walnöt i grönt, ljusgult eller mörkgult.

Will mon förändra dessa färgnyancer i rödt eller rödbrunt så upplöser man det andra betsningsmedlet katechu i polituren, som beredes genom upplösning af 1 del katechu och 4 del. schellack i sprit; eller ock kan man, efter träets  afslipning med olja eller watten, med en badswamp doppas i en lösning of katechu i sprit eller watten öfwerfara träet, en eller flere gånger allt som man will hafwa färgen mörkare eller ljusare och derefter pålägga polituren. Dock är det bemärka att efter afslipning med olja träet blott ofullkomligt låter färga sig. Ask är ett wackert träslag, men låter, ej wäl polera sig efter färgning på detta fått, om ej dess porer först fyllas. Detta sker genom begagnandet af en massa, som  erhålles om en lösning af 1 del katechu stås till en lösning of 2 del. gummiarabikum. Den uppkomna geleelika massan instrykes i porerna och efter torkning afskafwes den, så att ytan blir glott, hwarefter den afslipas med olja och slutligen behandlas med politur. Det ifrågawarande fittet skadar på intet sätt färgen.

(Popul. Bauzeitung 1848.)

Ei kommentteja :