12.8.14

Huomautus kauppiaille myrkyllisten aineksien kaupassapitämisestä.

Waasan Lehti 55, 11.7.1888

Myrkyllisten aineiden myymisestä sisältää keis. aset. wiime helmikuun 14 p:ltä määräyksiä, joiden muk. maahan paljon käytännössä tarwittawia ja kaupassa yleisesti löytywiä tawaroita on suljettu pois tawallisten kauppatawarain joukosta. Niinpä owat melkein kaikki maalarin ja wärjärin ammateissa käytettäwät tarweaineet siirretyt myrkyllisten aineiden luetteloon, joka asetuksessa on merkitty kirjaimella B. Näiden aineiden myymiseen, jonka pitää tapahtuman erityisessä huoneessa, saawat kuitenkin luwan kaikki kauppiaat, jos he sitä hakewatläänin kuwernööriltä, joka hakemuksen johdosta kuulustelee asianomaista kunnallishallitusta ja, jos niin tarpeelliseksi katsoo, poliisiwiranomaista. Sittenkuin hakija asianmukaisesti on saanut luwan tulee hänen, ennenkuin liikkeensä aloittaa, tehdä siitä ilmoitus, kaupungissa  maistraatille tahi järjestysoikeudelle ja maalla kihlakunnan kruununwoudille, jonka jälkeensanottu oikeus on saawutettu. Mikään erityinen weron maksu ei tätä oikeutta seuraa; mutta asetuksen rikkomisesta on säädetty sakkoja 10-500  markkaan.

Mutta koska monetkaan kauppiaat warsinkaan maalla tuskin tuntewat wielä koko  asetusta, waikka se astui woimaan jo tämän wuoden toukokuun 1 p.nä, waan omat jatkaneet kauppaansa kaikellaisilla n. s. myrkkysisältöisillä maali- ja wäri-aineksilla samaan tapaan kuin ennenkin joutuen siten syylliseksi lainrikokseen, niin olemme katsoneet tarpeelliseksi huomauttaa asianomaisia tästä kysymyksestä ja kehoittaa itsekunkin paremmaksi wakuudeksi hankkimaan itselleen kappaleen G. W.Edlund'in pientä asetuskotousta nimeltä: "Keis. Majest. Arm. Asetus Rohdoskaupasta sekä myrkkyjen j. n. ep. myymisestä, joka wihkonen sisältää täydellisen asetuksen koko asiasta ja maksaa kirjakaupoissa aiuoastaan 25 p.

Ei kommentteja :