28.3.14

Puuseinäin paperoiminen.

Waasan Lehti 49, 20.6.1885

(Suom. Teoll. Lehdestä.)

Ennenkuin hirsiseinä paperoidaan, owat waraukset täytettäwät puulistoilla wähintäin kolme kyynärää korkealle permannosta, sillä muuten painuu kowin pian paperiin reikiä warauksen kohdalle. Paljas tapeettipaperi on liian ohukaista semmoisenaan kestääksensä, jonka wuoksi seinä ensin on wuorattava joko makulatuurilla tahi paremmin pinkopahwilla. Pahwi leikataan silloin niin pitkiin palasiin kun seinällä on korkeutta, ja niin monta kappaletta liitetään yhteen, että kokonainen seinä, tahi nurkan ja owen eli kahden ikkunan wälinen kappale saadaan yhtenä kappaleena kiinnittää seinään. Sitte se kastellaan sirottamalla siihen wettä wispilällä, kappale nostetaan paikalleen ja naulataan ensin ylhältä, sille alhalta ja siivuilta kiinni tapettinauloilla. Nurkkiin asetetaan parhaiten eri, pari korttelia leweä kappale, joka taiwutetaan seiniä myöten ja naulataan kiinni ja johon sitte seinäpahwi liimataan. Ennenkuin ikkunain ympärykset paperoidaan, otetaan wuorilaudat irti ja weden estämiseksi sopii peittää karmin ja seinän wälinen rako jollakin henkeä pitäwällä aineella, niink. esim. asfalttipahwilla, öljytyllä woilokilla, terwatulla säkkikankaalla t. m. s. Kun seiniä näin on alustettu pahwilla, liimataan tapeetti päälle. Aiwan wäärin on liisteröidä tapeetit wälittömästi  seinään kiinni, kuten usein nähdään tehtäwän, sillä hirsiseinä ei milloinkaan ole kylläksi sileä ja sitä paitsi rikkoutuivat paperit kowin pian seinän rawistuessa.

Kylminä pidettäwäin huoneitten, niink. kirkkojen y. m. s. seinät paperoidaan parhaiten siten, että seiniin naulataan 1 ½-2 tuumaa leweitä ja 2/3 tuumaa paksuja rimoja, joihin sitte pahwi naulataan kiiuni. Jos koko seinä  paperoitaisiin yhtenä kappaleena, niin saattaisi paperit muuten omasta painostaan rewetä jos pinta käy liian suureksi. Rimoille naulattu seinäpahwi tietysti ei kestä painamista jonka wuoksi seinän aliosa siinä tapauksessa on warustettawa lautapaneelilla.

Warsinkin maalla kaytetään nykyään wielä jotenkin yleisesti paperikattoja. Suotawa olisi kuitenkin, että semmoisia ei tehtäisi, koska niitä ei sowi kitttää erittäin kauniiksi ja koska ne sitä paitsi kestäwät kowin wähän aikaa. Kestäwämpiä ja samalla warmempia tuliwaaraa wastaan owat rapatut katot: waan ellei rakennus ole hywin tukewasti tehty niin ne helposti karisewat alas kattoliesain notkistuessa, katoilla tosin ei ole tätä wirhettä, waan ellei niitä tehdä hywin  huolellisesti ja ellei kattoa sopiwalla tawalla jaeta,niin ne owat ikäwän näköisiä. - Warsin kauniita ja hywin kestäwiä laipiota on tämän kirjoittaja joskus teettänyt siten, että hän on yli katon pingoittanut karkeata waatetta (rawendik), sen päälle naulannut muutamia pitkin ja poikki huoneen kulkewia ja yksinkertaisilla listoilla kaunistettuja lautoja, joilla katto soweliaalla tawalla on jaettu ruutuihin. Sitte on waatteen päälle liimattu paperia, jota on maalattu joko öljy- tahi liimawärillä ja listat maalatut tummemmiksi, nekin yksinkertaisella koristemaalauksella.  Tämmöinen katto ei tule kalliimmaksi kuin rapattu eikä woi karista alas niinkuin semmoinen, jota paitsi se tekee huoneen paljon wähemmän
yksitoikkoiseksi kuin tuommoinen eloton, sileä pinta, joksi tawallisesti asuinhuoneittemme katot tehdään.

Syöpäläisten poistaminen paperoitawista huoneista on myöskin toimi, jota ei pitäisi koskaan laimiinlyödä. Se on tehtäwä ennen kuin paperit pannaan seinään, sillä jälkeenpäin se waikeammin käy päinsä.

Monet arwelcwat ett'ei ole muuta tehtäwänä tämän tartoituksen saawuttamiseksi, kuin tarkoin repiä kaikki wanhat paperit seinistä pois, ennenkuin uusia ruwetaan ylöspanemaan. Siinä he kuitenkin pettywät. Sillä ennen pitkää saawat nähdä inhottamien eläwien kuleksiwan ympäri wastapantujen paperien päällä.

Luteiden ja muiden syöpäläisten täydellinen karkoittaminen huoneesta ei ole niin ikään helppo asia.

Parhaiten menetellään seuraamalla tawalla: Huonekalut wiedään kaikki ulos huoneesta; kaikki wanhat paperit rewitään seinistä irti ja poltetaan. Jos seinien päällystäksi on käytetty liinawaatetta, niin sitä täytyy joko keittää wedessä tahi muutoin pestä huolellisesti. Sitte liu'otetaan 4 luotia elohopeakloridia (quicksilfwer sublimat), jota saadaan ostaa joka apteekista, 1 kortteliin wettä ja tämä kaadetaan 45:een naulaan sakeanlaista liimawettä, jolla seoksella sitten siwellään seiniä. Kun tämä on tehty, niin tukitaan kaikki raot, erittäinkin nurkissa, kitillä, jota tehdään mainitusta liimasta ja liidusta. Tästä työstä riippuu parhaastaan asian onnistuminen ja se on niin tehtäwä, että  elämiltä sen kautta riistetään kaikki piilopaikat; Nyt täytyy wielä tarkastaa kattoa, sekä kaappia ja muita huonekaluja. Wasta kun kaikki nämä omat puhtaat luteista, ryhdytään paperin kiinnittämiseen seiniin. Tähän tarpeellista sitkua (listeriä) saadaan siten, että 12 naulaan tawallista sitkua liuotetaan 1 1/3., luotia sublimaatia. Hywä keino luteita wastaan erittäinkin huonekaluissa, wuoteissa y. m. on etikkahappo, jota saadaan apteekista. Tällä nesteellä ei ole pahaa hajua (haisee kun sprii-etikka, eikä se myöskään pilaa hnonekalujen polituuria. Se wetää kuitenkin rakkoja ihoon, josta täytyy olla waroillansa.

Liisteriin, jolla seinä- ja katto paperit kiinnitetään on myös tarpeellista sekoittaa sublimaatia hiirien tähden, jotka muuteb pureksiwat niihin usein korjaamattomia reikiä.

Usein ilmestyy myöskin matoja samettitapettien ja reunusten willaan, joka parhaiten wältetään siten, että liisteriin sekoitetaan sublimaatia, kolokwintti- tahi tahi aloë-mehustetta.

Warsin tärkeä seikka on myös hankkia warmuutta siitä, sisältäwätkö tapetit arsenikkia. Tämä tutkimus on parhaiten kemistin tehtäwä, sillä tarkan arsenititutkimuksen toimittamiseen tarwitaan aseita ja laitoksia, joita harwoin on muilla kuin warsinaisilla kemisteillä. Seuraawa tutkimuskeino woi kuiteukin usein olla riittämä: leikataan wiiden pennin rahan kokoinen kappale tutkittawasta paperista, se asetetaan kahwilautaselle ja päälle kaadetaan salmiakkispriitä. Joa tapeteissa on myrkyllistä wiheriää wäriä, niin neste wähän ajan kuluttua käy kauniin siniseksi. Jos pieni kappale helwetin kiweä (lapis) pannaan nesteesen, niin syntyy keltaista hopearsenikia ja neste käy hohtawan keltaiseksi. - Tällä keinoin woidaan kuitenkin ratkaista ainoastaan wiheriän wärin myrkyllisyyttä, waan koska minkä wäriset  seinäpaperit hywään woiwat sisältää arsenikia, niin on aina parasta ostaa tutkittuja ja myrkyttömiksi hawaittuja lajeja.  - Isommissa tapettikaupoissa owat tawallisesti kaikki kaupitut tapeettilajit tutkitut ja ostaja woi siis pyytää saada nähdäkseen kemistin todistusta.

Ei kommentteja :