14.1.12

Tampereen teollisuuskoulun uudet ammattiosastot.

Aamulehti 153, 10.7.1906

Tampereen teollisuuskoululla tehdään nykyään ripeää uutisrakennus- ja muutostyötä. Ensi lokakuussa toimensa alkawat kolme uutta ammattiosastoa eiwät mahtuneet koulun entisiin suojiin ja oli niitä sentähden laajennettava kaksikerroksisella kiwirakennuksella ja entisen koulurakennuksen pohjakerroksella, joka tähän asti on ollut yksityisen yritteliäisyyden huostassa.

Piakkoin wesikattoon joutuwassa kiwirakennuksessa tulee aiwan weres kutomoteollisuusammattiosasto pitämään tyyssijaansa. Se saa siellä kuusi waloisaa huineita käytettäwäkseen, joista warsinaisiksi opetussuojiksi joutunee kaksi, ellemme tahdo näihin lukea awaraa kutomosalia, jossa asianmukaiset kutomiskoneet sekä käsin että woimakonein käywät, antawat oppilaille kätewyyttä jo taitoa sidontaopin salaisuuksien ilmoitte tuomisessa. Kun tähän wielä lisäämme ammattiopettajan suojan, joka warustetaan kaikenlaisilla kutomisammattiin kuuluwilla koetuskojeilla syiden, lankojen ja kudosten kelpoisuus- ja kestäwyystutkimuksia warten, woimme siirtyä wanhan koulurakennuksen pohjakerrokseen, jota ahkerat kädet muowaawat suojiksi myöskin aiwan uusia paperi-, wärjäys- ja wiimeistely- (aoretuuri) ammattiosastoa warten.

Siwuuttaen koulun entisessä sisäänkäytäwästä wasemmalla olewan ammattiopettajien suojan ja oikealla osastojen yhteisen luokkahuoneen joudumme awaran eteisen kautta kahteen kemialliseen laboratoriohuoeeseen. Sanoisimme näitä tämän huoneuston sydämiksi, sillä niissä tulewat osastojen oppilaat saamaan sen kemiallisen "tuntemuksen" ja taidon, joka warsinaisten ammattiaineiden awulla tekee heidät kykenewiksi selwiytymään paperin ja selluloosan walmistuksen ongelmoista, saamaan wärjäyksen ja kankaiden wiimeistelyn nykyaikaisia waatimuksia wastaawiksi.

Kunkin uuden ammattiosaston oppilaika on kaksiwuotinen. Paitsi yleisiä aineita, kuten matematiikkaa, fysiikkaa ja mekaniikkaa, - jotka owat kaikille osastoille yhteisiä, - käsittää ensi wuoden oppimäärä kutomoteollisuusosastolla perustelewina ammattiaineina aines-oppia, kehruuta, kutomotuotteiden teknologiaa, sidontaoppia ja mallienharjoitusta ammattipiirustuksen ja käytännöllisen harjoitusten ohella kutomosalissa. Toisena oppiwuotena laajenewat nämä warsinaisiksi ammattiaineiksi, jolloin oppilas perin juuri saa sywentyä kaikkiin kutomateollisuudessa esiintywiin eri toimialoihin, wieläpä wärjäyksien ja kankaiden wiimeistelyynkin.

Myöskin paperiteollisuusosastossa owat ensi wuoden ammattiaineet waan perustelewaa laatua. Mainittawimpia näistä owat yleinen koneoppi, konepiirustus ja kemia sekä yleisessä että sowellutetussa muodossa paperin ja selluloosan walmistuksessa tarwittawiin eri aineisiin nähden. Wasta toisena wuotena joutuu oppilas paperin ja selluloosan walmistukseen, tässä tarwittavwiin koneisiin ja saatujen tuotteiden koetukseen lähemmin perehtymään.

Wärjäys- ja wiimeistelyosastossa on kemian tutkiminen ensi wuotena etusijassa. Se onkin luonnollista, kun muistaa, että entisajan "opissa käynti" wärjärin ja kankaiden vwiimeistelijän ammatissa ei enään ota leiwille lyödäkseen sen jälkeen kuin tiede kemiallisen tutkimuksen muodossa on alkanut lausua painawat sanansa asiassa. Paitsi kemiaa, kuuluu ensi wuoden oppikurssiin yleinen koneoppi ja konepiirustus, sekä warsinaisia ammattiaineita perustelewina aineina aines- oppi ja kutomotuotteiden teknologia, joka tällöin sisältäisi lyhyen oppimäärän kehräämis- ja kutomismenettelytawoista ja niistä saaduista tuloksista. Kun tälle perustalle sittemmin toisena wuotena tulee sekä tietopuolinen että käytännöllinen taito eri raaka-aineiden wärjäyksessä ja wiimeistelyssä ja kaiken lopuksi wäriaistink ehittäminen tieteen ja taiteen antamien sääntöjen mukaisesti, olemme lyhyessä ja pääpiirteissään esittäneet sen, mitä nämä uudet ja ainoat sen suuntaiset ammattikoulut maassamme tulewat oppilailleen tarjoamaan. Kuten ennen jo mainitsimme, alkawat uudet ammattikoulut toimintansa Tampereen teollisuuskoulun yhteydessä lokak. 1 p:nä. - Lähemmin ilmoituksessa, joka näinä päiwinä tulee lehdessämme julkaistawaksi.

Ei kommentteja :