11.1.12

Finska handarbetets vänner samnantr. i måndags till årsmöte

Hufvudstadsbladet 118, 3.5.1901

Finska handarbetets vänner samnantr. i måndags till årsmöte, hvarvid ordet leddes af artisten V. Blomstedt.

I den upplästa årsberättelsen säges att föreningen till en början användt endast äkta finska mönster, men sedermera, sedan dessa vunnit allmän spridning, begynt använda också friare mönster. Den första åtgärden i denna riktning togs genom deltagande i Pariser världsutställningen, vid hvilken föreningenhade god framgång, såsom synes däraf att föreningen erhöll guldmedalj, och däraf att at utställningsföremålen en stor del försåldes i Köpenhamn såväl till enskilda som till konstmuseer. Gobelinväggbonaden såldes till Antellska samlingarna.

Under året har föreningen föranstaltat undervisning i konstväfnad. Undervisningen har varit fri, d. v. s. för arbetena har ingen bestämd serie varit föreskrifven, utan har hvarje elev fått deltaga i undervisningen så länge han velat och utföra de väfnader han önskat. För att få denna undervisning mera systematiskt ordnad, erfordrades dock större medel.

För att kunna åstadkomma sådana färger, som brukas at folket, bar föreningen träffat aftal med en person, som är kunnig i färgning med växtfärger, och hoppas föreningen i framtiden kunna återuppväcka den gamla konsten attffärga med vackra och hållbara färger.

Föreningens hittils varande lokal har varit för mörk, men detta missförhållande blir afiägsnadt, då butiken den 1 juni flyttar till sitt nya kvarter i hörnet af Unionsgatan och Salutorget.

Under året har föreningen föranstaltat täflingar. Den första ägde rum i september och gälde mönster till mörkt tyg. Fem ritningar inlämnades. De belönades med sammanlagdt 100 mk. Den andra var på våren och gälde skrifmatta, matsals bordduk och dörrdraperi. 40 personer lämnade tiltsammans 60 ritningar. Äfven nu utdelades alla pris, tillsammans 350 mk. För inköp af ritningarnar utgifvits 350 mk. Föreningenhar bekostat tryckningen i 3,500 exx. af en 8 färglagdablad innehållande mönsterbok, at hvilka tidningen Koti- ja Yhteiskunta prenumererat på 3,000 exx. Föreningen har fortfarande åtnjutit ett statsunderstöd af 3,000 mk.

Enligt revisionsberättelsen har föreningen under året haft följande inkomster: behållning från föregående år fmk 703:68, statsunderstöd fmk 3,000, medlemsafgifter fmk 715, af syarbeten fmk 12,619: 16, af väfnadsarbeten fmk 5,448: 15, af metallarbeten fmk 246:95, af trä- och nätverarbeten fmk 171:26, af material fmk 13,043:42, at publikationer m.m. fmk 1,564:97, från ombuden i landsorten fmk 643:51, telefonafgifter fmk 5:45, summa fmk 38,337: 50. Utgifterna hafva varit: för material fmk 14.663:82, arbetslöner tmk 3,924:40, löner fmk 7,559:85, inventarier fmk 125, hyra, värme, belysning och försäkring fmk 2,878:85, öfriga utgifter fmk 3087:65, kassakreditiv skuld fmk behållning fmk 1,047: 93.

På förslag af revisorerna, fru E. Rönnholm och professsor A. O. Kihlman, beviljades bestyrelsen ansvarsfrihet.

Genom lottning bestämdes att från bestyreisen skulle afgå fröknarna Stråhlman och Sahlst n, hvilka återvaldes, hvarjämte i st. f. doktor Th. Schvindt, som afgick, valdes fru H. Bergbom. Till revisorer återvaldes de förra.

Ei kommentteja :