19.1.11

Kirjallisuus ja Taide.

Pohjois-Savo 59, 29.5.1905

— Kansanwalistusseuran kustannuksella on sen jäsenille jaettawia kirjoja ilmestynyt seuraawat numerot:

[---]

Alina Hellen, Neuwoja Kotiwärjäykseen kaswiaineilla.
Suomen Käsityön Ystämien toimesta laadittu. —
Wihkosen tarkoitus on uudelleen elwyttää henkiin entistä kaswiaineilla wärjäämisen taitoa, joka maassamme oli noin puoliwuosilataa sitten yleinen, ennenkuin helposti saatawat kowat ja räikeät aniliiniwärit oliwat tunkeneet sen syrjään. Käsityön Ystäwien toimesta käwi rouwa Hellen kewäällä 1902 Norjassa tutkimassa willalankain wärjäämistä kaswiaineilla ja senjälkeen on täällä koetettu sowelluttaa käytäntöön tätä uulta taitoa m. m. pantu toimeen erikoisia kursseja asiaa harrastawille. Yllämainittu wihkonen on toimitettu tämän taidon lewittäjäksi laajempiin piireihin. Siinä olewat ohjeet eli reseptit — kaikkiaan 162 — perustuwat pääasiallisesti niihin tietoihin jotka Norjasta on saatu, kun kotimainen kokemus on wielä toistaiseksi werrattain pieni. Kaswiwäreille ominaisia etuja owat niiden suurempi kauneus ja pehmeys, niiden suurempi kestäwyys (langat eiwät tule hauraiksi kuten usein kemiallisista wäreistä) ja niiden waarattomuus terweydelle (myrkyttömyys). - "Ennen kaikkea toiwoo yhdistys", lausutaan kirjasen esipuheessa, että maaseudulla, jossa kaswiaineita woidaan kerätä läheisistä maista ja metsistä, harrastuksella wastaanotetaan tässä annettu opastus sen wanhan hywän taidon elwyttämiseksi, jolla isoäitimme wärjäsiwät kotikehrätyt lankansa kutomatöihinsä, joiden lämmin, kaunis säwy turmeltumattoman arwostelun mukaan woittaa uudenaikaiset "koreat wärit".
Wihkon hinta on 75 penniä.

Ei kommentteja :