5.2.18

Dagsljus på nätterna.

Nya Pressen 18, 23.1.1913


Den elektriska belysningen är ju afgjordt mycket angenäm, men det hindrar inte att den kunde vara ännu vackrare. Att den med afseende på klarhet inte fullt uppnår dagsljuset, kunde man kanske lättare förlåta, men att den har så helt andra färger än delta är ett ofta beklagligt missförhållande.

Ty just detta åstadkommer obehag för många. Innehafvare af tygaffärer, konfektionister och sidenhandlare, kort sagt alla som ha med färger alt göra, veta detta. De arrangera till exempel sina skyifönster så vackert som möjligt. Men när de ha sammansatt färgerna vid dagsljus så öfverensstämma de inte alls, när aftonen kommer. Och de kvinnliga kunderna ha det inte bättre. Mycket som vid dagsljus är vackert, tar sig förskräckligt ut vid elektrisk belysning.

Stora affärer h därför inrättat ett särskildt rum, där man äfven under dagen kan betrakta de fina, tunna tyger, som skola användas till balklänningar, vid konstgjord belysning. Men då måste man också vid hvarje inköp göra noggrann skillnad på, hvad som skall användas vid dagsljus och hvad som blolt får begagnas om aftonen.

Lyckligare än vi åro i detta afseende äro invånarna i staden Seattle i Förenta staterna. Där har mun nämligen nu uppfunnit och redan utställt en ny elektrisk lampa, hvars ljus visserligen icke är lika klart som solens, men som visar alldeles samma färg som denna. Med denna lampa som utställes af "National Electroc Lamp Association", synes ett lägge bearbetat problem vara löst. När man vet, hur förut på detta omröde allt möjligt proberats, sä synes nu lösningen enkel.

Man omgaf en vanlig Wolframlampa med en gasklocke, som neddonpats i en färgstoftlösning. Svårigheten låg sedan blott däri att så välja färglösningar, att de från Wolframträdarna utgående strålarna eller genomträngandet af gasklockan visade just samma färg som den nordliga himlen. Tusentals och åter tusentals försök, spektroskopiska och fotometriska jämförelser voro nödvändiga härför. Slutligen kröntes arbetet med framgång. Den nya lampan är en Wolframlampa af vanligt slag, hvars gasklocka under dagen till följd af den därvid fästa färgämneslösningen gör intryck af att vara öfvemålad med mörkblå, ogenomtränglig färg. Mer så snart man i mörker trycker på den elektriska knappen, utstrålar ett till färgen dagsljuset fullkomligt likt ljus.

För alt pröfva den nya lampans användbarhet har det förut nämnda bolaget förselt staden Seatle därmed. Såväl gatorna som talrika affärslokaler och bostäder, men framför allt konstutställningssalar, stadsbiblioteket o. s. v. stråla i det nya ljuset. Och öfverallt höres ett samstämmigt lof - blommor, taflor, kläder, färgade tyger m. m. se på aftonen ut alldeles som om dagen.

Ett litet fel har dock ännu denna nya lampa. Ljuset däri ställer sig något dyrare än med den vanliga Wolframlampan. Denna utsänder som bekant ett ljus, som har en svagt orangefärgad ton. Alla strålar, som ge denna ton, måste absorberas, alltså förintas af gasklockans färgämne. Detta betyder naturligtvis en minskning i ljusstyrkan. Vill man därför uppnå samma ljusstyrka, måste man släppa på starkare ljus. Till följd därnf ställer sig förbrukningen af elektricitet omkring fyra gånger så stor som vid en vanlig Wolframlampa.

Men då denna senare redan i och för sig förbrukar mycket litet ström, så har detta i många fall inte allför mycket att betyda, särskildt icke för de affärer, som ha att betjäna den stora kvinnliga kundkretsen. Och hvad gör man inte allt för att tillfredsställa damerna!

*

Med anledning af ofvanstående meddelande ha vi vändt oss till verkställande direktören vid stadens elektricitetsverk, ingeniör Wuolle med förfrågan om en aådan lampkonstruktion, som den här ofvan nämnda, kan anses tekniskt utförbar.

Ingeniör W. ansåg detta tillfullo möjligt och påpekade, att omfattande försök i samma riktning verkställts öfven tidigare. För försöken ha användts kvicksilfverlampan. Härvid har han dock icke begagnat sig af ett lampan omgifvande färgämne utan har man i lampan infört metaller, hvilka i förgnsadt tillståndt absorbera kvicksilfverbågens violetta sken och kommer denna alt utstråla rent hvitt ljus.

Ei kommentteja :