27.11.15

Käynti kasvivärjäyskursseilla.

Kaleva 130, 8.6.1912

Sen monipuolisen kasvattawan tiedon ja taidon ohessa, jota "Suomen käsityönystäwät" kansan keskuuteen levittäwät, on yhtenä tärkeimpänä pidettäwä taitoa wärjätä waatetta ja lankaa "ilman wäriä", s. t. s. ilman myrkyllisittä "pussiwäreittä".

Oulun I. Kotiteollisuusyhdistyksen avustuksella on Käsityönystävät järjestänyt tällaiset wärjäyskurssit Kempeleessä Juusolan talossa. Minua huwiiti kurkistaa siihen huoneeseen missä tuota merkillistä wärjäystä toimitettiin ja on minulla ilo siitä kertoa muuan sana.

Ensimäisenä kääntyi huomioni "pusseihin", joita oli iso kasa latttialla. Kurssien johtajatar neiti Wallin, riensi selittämään, että ne owat juuri niitä "wäripusseja", waikka owatkin noin suuria. Mitä niissä sitten oli? Joo, yksinkertaisesti niitä aineita, joita meillä on yllin, kyllin. Pussien siwuissa luin kirjoitetuksi: Koiwun kuorta, Tuomen kuorta, jäkälää ja sammalta, kortetta, heiniä, liekoja ja naawoja - siitä warmaan eiwät poromiehet oikein "tykänneet", sillä tuota poron talwista herkkua kuusen naawoja, eiwät soisi noin waan haaskattawan.

Mitä noilla kaikilla saa aikaan? Johtajatar wiittasi toiseen paikkaan huonetta, johon oli asetettu näytteille työn tuloksia. Siellä oli mitä kaunein näyte eri wärisiä lankoja. Kaikista mahdollisista wäriwiwahduksista oli siellä näytteitä. Mikä wielä erinomaista, owat wärit kaikki järjestään taiteellisesti hillittyjä, sopusuhtaisia.

Ne owat lujimpia kuin kemialliset wärit, pussiwärit, eiwät tartu käsiin niitä käsitellessä.

Siirryin katsomaan itse wärjäystä. Wärinesteet olvat melkein wärittömiä, eiwät tartu lainkaan wärjääjän käsiin, mitä woi pitää erinomaisena etuna tuon inhoittawan pussiwärjäyksen rinnalla.

Oppilaita oli kursseille saapunut 15 ja jokaisella näytti olewan iloa tutustuessaan tässäkin suhteessa entisiin hywiin tapoihin, taitoon tulla kauwimpanakin sydämailla toimeen kotoisilla aineilla, mitkä eiwät maksa enempää kuin waiwan niitä koota. Näillä saa mitä kauneimpia ja lujia wärejä, jotka hiwelewät silmää ja tuowat hauskuutta majaan matalinpaankin.

Kun neuwot owat ilmaisia, luulisi kansan enempikin oppia haluawan kuin näyttää olewan.

Jätin hywästi ja kiitin näkemistäni.

o—k—o.

Ei kommentteja :