23.11.14

Hvad vin kan innehålla.

Wiborgsbladet 57, 14.4.1887

I tyska förbundsrådet har framlagts ett lagsförslag angpende handeln med vin, hvilket åtfööjes af en intres sant bilaga, upptagande förteckning på hvad man med ett eufenistiskt talesätt kallar "tekniska materialer" vid vintillverkning. Se här en profkarta på dessa märkvärdiga "materialer":

Af barytsalter användas bariumklorid, vinsyrad baryt och kolsyrad baryt för att neutralisera svafvelsyran i den "gipsade" vinerna från Syd-frankrike, hvilka efter phylloxerans uppträdande ofta blandas till äkta bordeaux-, burgunder- och andra viner. Vid denna neutralisering kan ej undvikas att der qvarstannar ett öfverskött af bariumföreningar, hvilka äro mycket giftiga.

Metalliskt bly inkommer i vinet derigenom att en blyplatta lähhes i det fylda vinfatet "för att hindra vinets surnande".

Glycerin tillsättes för att gifva vinet en som et tyckes sötare smak. Detta ämne är emellertid sällan rent och borde af denna anledning förbjudas såsom belsofarligt.

Sminkbär (Kermesbär, Phytolacca) användas för sitt karmosinröda färgämne till vinfärgning i Frankrike, Italien, Portugal, Würtemberg och Elsass. Enär dessa bärs helsofarliga verkningar äro konstaterade föresläs att deras begagnande för nyssnämnda ändmål bör förbjudas.

Lösliga magnesiumföreningar hafva en starkt laxativ verkan och borde derför likaledes förbjudas.

Med salicylsyra såsom konserveringsmedel har drifvits mycket ofogmot hvilket en vetenskaplig helsovärdskomité i Preussen skarpt uttalag sig. Lagförslaget delar komiténs åsigt.

Om oren sprit säger förslaget att den borde förbjudas såsom tillsats till vin, emedan man bör hindra användandet af alkoholsorter, som icke äro befriade från finkeloljor.

Okristalliseradt sträkelsesocker är merendels starkt förorenadt, och borde derför äfvenledes förbjudas som vintillsats.

Hvad angår färgämnen ur stenkolstjära (anilin m. m.), hvilka äfven borde förbjudas, erinras om att deras antal är ofantligt stort och att deras verkningar på den menskliga organismen ännu icke äro fullt bekanta. I deras ställe anbefalles bruket af sådana vegetabiliska färgämnen, hvilkas egenskaper man redan känner såsom oskadliga.

Lagförslaget afser att förbjuda handel med och utskänkning af sådana viner, in- eller utländska, som äro förfalskade med något af här uppsäknade ämnen, eller med andra af helsofarlig beskaffenhet.

Ei kommentteja :