7.2.10

Tietoa eri aloilta. Muodin orjia.

Aamulehti 129, 8.6.1909

Wiime wuosina on muoti waatinut, että ylhäisien naisten, jos he nimittäin tahtowat käydä kaikkein ylhäisimmisiä pitää olla waaleatukkaisia. Ja sen, jolle luonto ei ole antanut waaleata tukkaa, on tietysti täytynyt saada se waaleaksi keinotekoisesti, wärjäämällä.

Älköön kuitenkaan kukaan olko siinä luulossa, että tukan wärjääminen on mitään uutta tai muuten erikoista meidän aikanamme. Päinwastoin on jalo tapa kotoisin harmaasta menneisyydestä saakka. Egyptiläisten hautakammioiden seinämaalauksissa on kaikki henkilöt, wanhat ja nuoret, esitetty pikimustalla tukalla, mikä näyttää todistawan, että jo siihen aikaan osattiin wäräjätä hiuksia, jos nimittäin ei tarwittu korwata tukan ja parran puutetta tekotukalla ja tekoparralla. Näitä on usein tawattu muinaisten egyptiläisten ruumisarkuista.

Kun woittoisa Caesar marssi Roomaan mukanaan joukko kumpaiseenkin sukupuoleen kuuluwia germanilaisia wankeja, ihastuiwat ylhäiset roomalaiset naiset muukalaisten waaleihin kiharoihin ja hiuspalmikoihin niin pahoin, että he heti paikalla halusiwat hankkia itselleen waaleat hiukset. Ensin käytettiin waaleita tekotukkia, mutta wähän ajan kuluttua alettiin keksiä erinäisiä wäriaineita, joiden awulla hiukset saatiin waaleiksi. Useat muinaisroomalaiset kirjailijat puhuwat sellaisista wäriaineista.

Wenetsian naisilla oli kuudennellatoista wuosisadalla erinäisiä reseptejä hiusten wärjäämistä warten. Siihen aikaan oli waalea tukka jälleen tullut muotiin ja mustan tukan wärjäämiseksi kullankeltaiseksi, jota wäriä aina saa ihailla sen aikuisissa tauluissa, käytettiin merkillistä sekoitusta damaskoloisesta saippuasta ja alunasta, joita keitettiin wedessä. Tätä sekoitusta oli käytettäwä päiwittäin useiden wiikkojen kuluessa, mutta toiwotun lopputuloksen saawittamiseksi oli hiukset wielä asetettawa neljäksi tunniksi päiwässä helteisen päiwäpaisteen waikutuksen alaisiksi. Tämä kaunistus- tai oikeastaan walkaisutapa näyttää olleen kaikkea muuta kuin hupainen, mutta tunnetaanhan, että nainen woi kärsiä melkeimpä waikka mitä kunhan wain hänen kauneutensa siitä lisääntyy.

Nykyaikainen tiede on onneksi keksinyt mukawampia, parempia ja waikuttawampia keinoja hiusten wärjäämiseksi ja erittäinkin on huomattawa, että wärjääminen nykyaikaan käy monin kerroin nopeammin. Kastanjanwärinen tukka, jossa wielä on loistawia wiwahduksiakin, saadaan aikaan eräänlaisella pulwerilla, jota lämpimässä kääreessä pidetään hiuksilla neljän tunnin aika.

Jo muinaisina aikoina käyttiwät kaunottaret monenlaisia salwoja, jauheita, wärejä, kosmetisia aineita ja hajuwesiä luonnollisen sulonsa lisäämiseksi. Bysantiumin ja Roomna naiset poistiwat huolellisesti kaikki karwat kaswoistaan ja käsiwarsistaan ja esiintyiwät yleensä wärjätyin hiuksin ja maalatuin kaswoin. Usein meniwät he wieläkin pidemmälle: he puuteroiwat tukkansa kullanwärisellä jauheella silloin kun he halusiwat esiintyä waaleatukkaisina tai sinisellä jauheella silloinkun musta hiusten wäri oli muodissa.

Itämaiset naiset owat aina käyttäneet ja käyttäwät wieläkin kaikenlaatuisia kosmetisia aineita lisätäkseen kauneuttaan tai parantaakseen ulkomuotoaan, jos luonto on heitä äitipuolen tawoin kohdellut. Köyhinkin arabialaisnainen maalaa kolalla silmänalusensa mustiksi, jotta silmät näyttäisivät suuremmilta.

Keskiaikana ja wielä kauan sen jälkeenkin - 16:nella ja 17:nellä wuosisadalla - oli tawallista, että Europan ylhäiset naiset käyttiwät kaikenmoisten ihmetohtorien apua kauneutensa lisäämiseksi. Kalliista hinnasta myiwät nämä keinottelijat herkkäyskoisille naisille "konnenswesiä" ja "kauneuseliksiirejä", mitä ei kuitenkaan estänyt naisia sen ohessa omin päinsäkin käyttämästä poskimaaleja, puuteria ja kaikenmoisia hywänhajuisia salwoja. Siihen aikaa noltiin siinä uskossa, että wesi turkemee ihon, erittäinkin sen sileän pinnan ja hienouden, jonka wuoksi naiset luonnollisesti pesiwät kaswonsa mahdollisimman harwoin. Nykyajan nainen on onneksi tässä suhteessa hieman järkewämpi, waikka tosin wieläkin on naisia, jotka ajattelewat: "ersin tosin ei yksin sitä aikaan saa", jonka vwuoksi weden apuna käytetään kaikenlaisia lisiä kosmetikan tawattoman rikkaasta aarreaitasta.

Ei kommentteja :