12.6.21

Ämnen som skola anses som växtskyddsgifter.

Techno-Chemica 5-6, 1928

Av inrikesministeriet utfärdat beslut.

Med stöd av 1 § 4 mom. och 10 § 3 mom. i förordningen den 26 mars 1928. Angående ändring av förordningen om handel med gift samt vad för övrigt beträffande giftiga ämnen och varor skall iakttagas, har inrikesministeriet förordnat, att följande ämnen skola anses som växtskyddsgifter.

Arsenikhaltiga:

Besprutningsmedel: kopparacetatarsenit eller kalciumarsenat innehållande: kejsar-, pariser- eller schweinfurtgrönt, uraniagrönt (tillverkare "Pflanzenschutz". Gesellschaft m. b. H., Schweinfurt a. M.), silesiagrönt (Güttler & Co., Hamburg), urbangrönt (G. Siegle & Co Stuttgart), fruktusgrönt (Gademann & Co.: Schweinfurt a. M.), Elafrosin (J. D, Reidel A.-G., Berlin-Britz). Grüntafeln (Elhardt & Söhne, Kempten i Allgäu), Fefo-arsenikplattor. Noeprasen (I. G. Farbenindustrie A.-G., Leverkusen b. Köln), Cusarsen (Chemische Fabrik E- Merck. Darmstadt), Funguran ("Pflanzenschutz"-Gesellschaft m.b. H., Schweinfurt), Magdeburger), Teller (Willi Teller, Magdeburg) arsenikkopparkalk (samma), blyarsenat innehållande; Silesia pasta (Güttler & Co,, Hamburg), Zabulon-pasta (O. Hinsberg, Nackenheim a. Rh.).

Torrbetningsmedel: Kalciumarsenat innehållande Cuprodyl (Saccharin-Fabrik A. G., Magdeburg), Eulenstaub, toukkapöly, -larvstoft (Chemische Fabrik Dr. Hugo Stolzenberg, Hamburg), Esturmit (Chemische Fabrik E. Merck, Darmstadt), Grallit (I. G. Farbenindustrie A.-G., Leverkusen b, Köln), Meritol (Schering- Kahlbaum-, A.-G., Berlin), Silesia (Guttler & Co., Hamburg), Kopparacetatarsenit innehållande Vinuran eller uraniastoft ("Pflanzenschitz"-Gesellschaft m. b. H., Schweinfurt a. Rh.).

Nikotinhaltiga:

Besprutningsmedel: tobaksextrakter, nikotinsulfat, nikotinkopparkalk, nikotinkvassiaextrakt eller nikokvassia, nikotinsvavelkalk, nikotinoleat, nikotinsopa samt något ovannämnt ämne innehållande produkter, Aphidon (I. G. Farbenindustrie A.-G., Leverkusen b, Köln), Thomilon (samma), Aphisan (Reis, Heidelberg), Lanigan (samma), Exodin (Schering Kahlbaum- A.-G., Berlin Futol (Höntsch, Niedersedlitz), Hohenheims vätska ("Hiag", Konstanz), Morsaphit ("Degesch", Frankfurt a. M.), Trikotin (Saccharin-Fabrik A.-G., Magdenburg),Jofurol (Tekniska Fabriken Jofur, Stockholm), Nicotoxin (samma), Nikosol (A.-B. L- Daclmfeldts Fröhandel, Hälsingborg), Planta-Xex (Chemische Fabrik Flora, Dübensdorf), Mortafis, Cirengol, Sulfo-Nicotin: Insecticide, Aphicid, Hortafis (O. Y. Hortus), Fefonikotinplattor.

Ämnen för gasbehandling: Jofurol (Tekniska Fabriken Jofur, Stockholm), Pflanzenwohl (Beyrodt, Berlin). Mortafis, Hako-, Nico-, Fumepappersremspr. Nico-, Fumepappersremsor, Aphitoxin, Apa-, Fumus-rökband.

Torrbetningsmedel: Nikotinsulfat-stoft, Tobaksextraktstoft, Nicodust, Nicosulfur.

Fosforhaltiga:

Lockmedel: Fosforpasta-tillverkningar, såsom: Delitiapasta (Chemische Fabrik Delitia, Delitzsch), Rattekalgiftkonserv (samma).

Kvicksilverhaltiga:

Bevattningsmedel: kvicksilverklorid eller sublimat, endast i undantagsfall och då färgat.

Växtskyddsgifter, som få användas till betning av utsäde, äro följande ämnen: Germisan (Saccharinfabrik A. G., Magdenburg-Südost), Germisan 225, V. (Sacharinfabrik A. G., Magdeburg-Südost), Uspulun (Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen), Torr-Uspulun (Farbenfabriken vorm Friedr. Bayer & Co., Leverkusen) Tutan (Saccharinfabrik A. 8., Magdeburg-Südost), Uspulun Universal (I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Höchst a. M.), Torr-Tillantin (I. G. I'arbenindustrie Aktiengesellschaft, Höchst a. M.).

Framställning av ovan angivna präparat.

Arsenikhaltiga.

Av det ovanangivna framgår, att de arsenikhaltiga präparaten huvudsakligen bestå av kopparacetatarsenit eller sådan innehållande kalcinmarsenat. Sist nämnda förhållande beror på huru framställningen av kopparacetatarseniten utföres, såsom ev följande tvänne exempel torde framgå:

i) Kopparacetatarsenit, allmänt känd under namn av "Schweinfürter grönt" kallas även "Kejsargrönt", "ängsgrönt" (Wiesengrün), "engelskt grönt" ("Englischgrün), "patent grönt", "papegoigrönt", "Parisergrönt" o.s.v. o.s.v. har följande kemiska sammansättning: Cu(C2H3O2)2·CuA2O4 och kallas på apoteksspråket "Cuprum aceticoarsenicicum". Präparatet i fråga framställes genom att vid kokningstemperaturen sammanblanda vattenlösningarna av 369.14 delar basiskt kopparacetat Cu(C2H3O2)2·Cu(OH)2+5H2O och 197.92 delar vit arsenik eller arseniksyrlighet. Den härvid uppståndna fällningen avfiltreras och torkas; utbytet utgör 477 delar kopparacetatarsenit. Framställd på ovanangivet sätt erhålles kopparacetatarseniten utan någon kalkhalt.

2) Emedan framställningen av basiskt kopparacetat är förhållandevis tidsödande kan kopparacetatarseniten framställas även genom att lösa kalk och kopparvitriol i ettiksyra varpå lösningen utfälles med en kokande vattenlösning av arseniksyrlighet. Sistnämnda metoden är enkel samt ger kalciumarsenat bladat kopparacetat arsenit. Präparatet erhålles i detta fall kalkhaltigt.

Kopparacetatarseniten är mycket giftig; då luften får inverka på densamma utvecklas arsenikväte, en mycket giftig gas. Båda dessa egenskaper äro av betydelse i praktiken då detta präparat användes för agriculturella desinfektionsändamål.

Förutom såsom besprutningsmedel användas dessa präparat även såsom torrbetningsmedel av utsäde i och för bekämpandet emot vissa svampsjukdomar, genom vilka skörden kan skadas ända till 10% och mer. Förutom kopparvitriol och kopparacetatarsenitpräparater användes härtill även vissa kvicksilverhaltiga fabrikat (se ovan).

Trots dessa medel använda jordbrukarna ställvis endast den gamla betningsmetoden med kopparvitriol allt fortsättningsvis.

Nikotinhaltiga.

Samtliga nu i frågavarande präparat innehålla nikotin (Nicotinum), en alkaloid ur tobaken (Nicotiana Tabacum).

Tobaksckstraktets framställning hos oss blir billigast då s.k. tobaksavfall från våra tobaks- och cigarretfabriker användes som råmaterial. För nu i frågavarande ändamål erhålles tobaksstoftet aksisfritt och då densamma icke lämpar sig för cigarretter eller piptobak erhålles densamma billigare än vanlig handelstobak. Tobaksstoftet sättes i påsar som hängas i kokande vatten. Härvid utextraheras nikotinet och går i lösning. Genom avdunstning kan lösningen konsentreras, Försättes nikotinlösningen med den nödiga mängden utspädd svavelsyra erhålles nikotinsulfat. Försättes kvassia träextrakt med nikotin erhålles nikotinkvassiaextrakt eller nikokvassia. Om man till grönsåpa tillsätter nikotinextrakt erhålles nikotinsåpa, i ställer för grönsåpa kan såpa ur flytande harts, naftensyror e.z. användas. Försättes en tvållösning av oljesyra med nikotinextrakt och utfälles med t.ex. aluminiumsulfat, erhålles nikotinoleat. Sistnämnda präparat måste härefter lösas i ett lämpligt lösningsmedel så att det hela med vatten bildar en för besprutningsändamål lämplig emulsoin o.s.v.

Nikotinhaltiga präparat användas även till framställning av rök varmed bärbuskar, rosenhäckar e.z. desinfisieras. Denna metod torde vara mycket effektiv till att förstöra allehanda skadliga insekter o dyl.

Härtill lämpar sig tobaksstoftet såsom sådant eller tillblandat med andra lämpliga ämnen såsom svavelblomma (Nicosulfur) e.z. Samtliga präparat förekomma i handeln under särskilda fantasinaran (se ovan).

Ei kommentteja :