31.8.18

Tysklands färger.

Tammerfors Aftonblad 45, 22.3.1919

Världskriget, som åstadkommit så många omkastningar, har också omändrat de symboliska färgerna på tyska flaggan.

Det gamla Tyska Riket, "det heliga romerska riket", hade som riksflagga en flagga av guldfärg med en svart örn i mitten pä en röd stång. Som rikets färger gällde då dock bara svart och gult i guld.

Det under tyska frihetskriget mof Napoleon I av tyska studenter grundade Deutsche Burschenschaft, en patriotiskfrisinnad studentförening vid de olika tyska universiteten, valde 1815 trikoloren svart-röd-guld, som det tyska fäderneslandets symbol, till föreningens färger. Om dessa färger valdes tillfälligtvis eller i minne av de gamla medeltida tyska färgerna är osäkert. Det senare är dock troligast.

Burschenschaft-föreningarne, som agiterade för upprättandet av ett fritt och demokratiskt tyskt rike, betraktades med sneda blickar av de styrande som varande en utbildningsanstalt för demagoger och härd för demokratiska rörelser och enligt ett beslut av den 5 juli 1832 förbjödos flaggor, band oeh kokarder i dessa färger. Vad var naturligare än att denna symbol av den tyska liberalismen vid revolutionen år 1848 övertogs av det tyska förbundet, som valde just dessa svart-rött-guld till sina färger. Med de frisinnade rörelsernas undertryckande försvann snart också den nya flaggan och flere av de tyska staierna förbjödo t. o. m. bärandel av färgerna.

Upplivandet av de nationella enhetsstävandena 1860 och följande år förde åter fram de gamla emblemen. De vajade t. o. m. 1863 över Tyska förbundets församlingslokal i Frankfurt am Main. 1866 blevo de det gemensamma tecknet för de tyska stater, som förde kriget mot Preussen; och den s. k. tyska riksarmen bar en armbindel i svart-rött-guld. När sedan det segrande Preussen bildade det Nordtyska förbundet, valdes svart-vitt (svart och vitt äro Preussens färger) som förbundets färger. 1871 övertogos dessa färge av det nya tyska riket under Preussens ledning.

Den svart-vit-röda flaggan symboliserar således hitintills det preussisk-imperialistiska "Klein-Deutschland", medan svart-rött-guld äro tecknet av del demokratiska "Gross-Deutschland", som omfattar även Tysk-Österrike, där dessa färger sedan 1866 vårdades av de tysk-nationella.

Även under den nuvarande revolutionen var det tysk-ös.errikarne, som först hissade den gamla svart-vit-guld-flaggan, vilken hälsades med omätligt jubel inom alla lager i Tyskland, då den var symtbclen för en återförening av alla tyskar i Tyskland och Österrike.

Ei kommentteja :