30.10.11

Forssan pumpulitehdas.

Uusi Suometar 229, 3.10.1890

(Jatkoa 27 n:roon.)

Päärakennuksen toiseen kerrokseen johtawat leweät raput harmaakiwi-askeloilla. Tämä kerros on myös yhtenä, 180 jalan pituisena ja 80 jalan lewyisenä salina. Siinäkin on 45 ikkunaa. Ensimmäisenä owesta on kahdessa riwissä loimilankakehruukoneita, edellämainittua matkustaja-rengasjärjestelmää. Niiden nopeus on wähä yli 9,000 ympärystän minutissa. Kukin kone on warustettu erityisellä mittari-kellolla, joka näyttää kehrätyn langan pituuden. — Wertaamalla kellon näyttämää pituusmäärää ja kehrätyn langan painoa woidaan nähdä missä määrin koneenhoitaja on laiminlyönyt tehtäwänsä. Kello nimittäin näyttää kehrätyn langan pituuden ainoastaan yhdestä kehräpäästä. Mutta kun kaikilla kehräpäillä koneessa on sama työkyky, pitää myöskin, jos hoitaja waan ei ole antanut osan kehräpäitä pyöriä tyhjinä, kaikilla kehräpäillä olla sama määrä lankaa ja niiden siis painaa saman werran kuin sekin, jossa kello on mitannut langan pituuden. — Perempänä salissa on kudelanka-kehruukoneet, jotka tekewät 3½ lyöntiä minutissa samalla kuin kehräpäiden wauhti nousee 8,000:een. Kutakin paria hoitaa 4 henkeä, joista johtaja on mies ja apulaiset naisia ja alaikäisiä.

Siipirakennuksessa owat kummankin kerroksen salit 150 jalkaa pitkiä ja 48 jalkaa leweitä. Niissäkin on katto rauta-ansaiden waraan holwattu setä asfalttilattiat. Alemmassa kerroksessa on ensiksi konevoimalla käypiä ja warastajalla warustettuja wyyhdin-telineitä, joihin mahtuu 40 wyyhtä kerrallaan. Samassa salissa on wielä kertauskoneita, niistä kaksi kalastuslankoja warten. Wiimeksi-mainitut eroawat tawallisista kertauskoneista siinä, että niissä eri säkeet kiertyivät kieremmäksi ennen yhtymistä. Pumpulilanka on esim. rysänä pellawa- ja hamppulankaa edullisempi siinä, eltä se on halwempi-hintaista eikä ole hetikään yhtä joutuisa mätänemään. Pumpulilankainen rysä woipi olla yhteen mittaan koko kesäkauden wedessä mätänemättä ja wälillä kuiwaamatta. Sitä tarwitsee ainoastaan puhdistaa siihen kokoontuneesta lietteestä; siinä kaikki hoito. — Wihdoin on wielä samassa kerroksessa rullauskoneita.

Siipirakennuksen 2:nen kerros on niinikään yhtenä salina. Lähinnä owea on rullauskoneita, 200 rullaa kussakin, sekä peremmällä konewoimalla käypiä wyyhdintelineitä, jotka kaikki owat warustetut wyyhdin-warastajalla. — Niihinkin mahtuu samalla kertaa 40 wyyhtä kuhunkin. — Perimpänä kauppaan annettawa lanka sidotaan kimppuihin ja kääritään papereihin. Kimppuunsitomis-koneet käywät konewoimalla.

Alemmassa kerroksessa on myös tätä osastoa käyttäwä höyrykone, joka on laskettu 250 h.-woimaiseksi, sekä rakenteelleen matalapainojärjestelmää. Sen johtohammasratas painaa 1,500 leiwiskää ja on 15 jalkaa läpimitassa.

Päärakennukseen liittyy joen puolelta pieni kiwinen siipirakennus. Se sisältää myllyn, jossa on 3 paria jauhin-, sekä 1 pari ryynikiwiä, ja seulomalaitoksen. Samassa siipiralennuksessa on wielä wäripuun pienentämiskone, joku pyöräsaha sekä kaksi 166 h.-woimaista turpiinia, jotka rakenteelleen owat uusinta mallia ja joista saadaan lisäwoimaa edellä kerrottuun kehruu-osastoon.

Kosken wastaisella puolella on wielä 2 turpiinia, 60 ja 50 h.-woimaisia, erityisessä kiwirakennuksessa. Samalla puolella koskea myöskin sijaitsee tehtaasen kuuluwa rautawalimo, jossa on 1 raudansulatus- ja wormujen kuiwatusuuni, sekä waskimalimo sulatusliesineen. Walinmlilta on paremmanpuoleista.

Samasuuntaisesti edellä kerrotun kehruu-osaston siipirakennuksen kanssa ja noin 10 jalan päässä siitä on 150 jalan pituinen, yksikerroksinen kiwirakennus, mikä sisältää tehtaan korjaustyöpajan sekä kone- ja tattila-huoneen. Paja on waloisa ja jotenkin tilawa ja siinä on 5 rautasorwia, joista pisin 30 jalkaa, 2 rautahöylää, 1 laakerihöylä, porauskoneita ynnä muuta sellaista. Sitä osastoa käyttää 7 h.-woimainen höyrykone. Konehuoneessa on 2 höyry- sekä 2 dynamokonetta. Toinen höyrykoneista
on tehty omassa työpajassa; työ siistiä. Tämä kone, joka on 170 h.woimainen, 1-sylinterinen ja warustettu lauhduttajalla, käyttöä uutta kehruu-osastoa, josta jälempänä enemmän. Toinen höyrykoneista, 2-sylinterinen ja korkeapainojärjestelmää, on englantilaista työtä ja laskettu 100 h.-woimaisetsi. Se käyttää dynamokoneita, joista woidaan saada tarpeellinen sähkö 1,000:teen, 16 normalikynttilän walowoimaiseen lamppuun. Tehtaassa nimittäin kaikkialla käytetään walaistukseen yksinomaan sähköä. Sähkölamppuja on nykyään käytännössä noin 700.

Höyrykattiloita on 6, joista 4 toisessa ja 2 toisessa suojassa. Niiden on laskettu yhteensä synnyttäwän höyryä 500 h.-woimaan asti 05 naulan painolla neliötuumaa kohti. Polttoaineena käytetään puuta. Puuwarasto on joen wastaisella puolella. Joen yli käypi sieltä kiskoilla warustettu silta. Puut tuodaan pienissä waunuissa aiwan kattilojen eteen.

Aiwan joen rannalla ja melkeen samasuuntaisesti edellä kerrotun konehuonerakennuksen kanssa on yksikerroksinen kiwirakennus, joka sisältää wärjäys- ja walkaisu-osaston, mallipuuseppäin työhuoneen sekä pajan, jossa on 4 ahjoa. Ensimmäisinä rakennuksen päässä on pienoinen komero, jossa on rautakattila pystyisen höyrykattilan muotoa, missä keitetään puuwärit. Sianmarjan warsia käytetään wärjäykseen useita tuhansia leiwisköitä wuoteensa. Niistä on maksettu kuiwina 80 pennin waiheille leiwiskältä. Ensin kun niitä ruwettiin suuremmassa määrin käyttämään oli niitä waikea saada ostaa. Myöhemmin on kumminkin tuotu kaupaksi melkeen enemmänkin kuin mitä woidaan käyttää.

Rakennuksen seuraamassa osassa on wäri- ja wärjättäwien lankojen warasto. Sitä seuraawa on warsinainen wärjäyshuone. Sisustuksesta on huomattawana sementistä ja puusta tehdyt sinikyypit. Sementtiset sinikyypit owat noin 1½ kyynärän pituisia, runsaasti 1 kyynärää leweitä ja saman werran sywiä. Niillä on puisiin werraten se etu, että owat monin werroin kestäwämpiä eiwätkä ime itseensä wäriainetta. — Ne työmiehet, jotka lankoja kyyppeihin kastawat, käyttäwät gummihansikkaita, sillä wäriseoituksessa on myös syöpiä aineita siihen määrään, että ne ennen pitkää turmelisiwat suojattomat kädet. Wielä on samassa huoneessa 12 jalkaa pitkiä, 2 jalan lewyisia ja sywyisiä 3-tuumaisista lankuista tehtyjä wärjäyslaatikkoja. Huoneen katossa kulkee wesijohtotorwi, josta saadaan wettä kaikkialle. Koko rakennuksessa on katto rautakannittimien waraan holwattu ja seinät walkoisiksi kalkitut. Lattia on joko sementtiä taikka asfalttia. Wärjäyshuoneen lattiassa käytetään puuristikoita, joista on se etu, että työntekijäin, ehkä suureksi osaksi käyttäwätkin puupohjaisia jalkineita, ei tarwitse seisoa wedessä. Puuristikot otetaan kerran wiikossa, tawallisimmin lauantaisin, paikoiltaan ja huuhdotaan. Niinikään huuhdotaan permantoa. Laimiinlyönti siinä tuntuu kyllä kesäiseen aikaan, sillä siitä syntyy wastenmielistä löyhkää. Käytetty wesi juoksee wärjäyshuoneesta suorastaan jokren. Wärjäyshuonetta walaisee 2 katossa olewaa kaarilamppua, joista kumpikin 1,500 normalikynttilän woimainen. Wärjäyshuoneen siwussa on pieni osasto, jossa kauppaan annettawat wärjätyt langat kimpuitetaan. Kimppuunpuserruskoneet käywät konewoimalla. Wärjäyshuoneen ylisillä on koneellinen kuiwauslaitos. Lanka kuiwaa siinä ½ tunnissa. On siellä myöskin sauna, missä saadaan höyry- ja ammekylpyjä. Sen käyttäminen maksaa 50 p. kerralta. Tehtaasen kuuluwat sairaat saawat sitä kumminkin käyttää maksuttomasti.

Jatkona wärjäyshuoneesta on walkaisuosasto. Siinä on paitsi muuta walkaisuammeita, joissa walkaistawat langat lioitetaan klorikalkkiliuoksessa, sekä muutamia huuhtoma-sammioita, kuparinen ja rautainen wärinhienontamiskone, weden tislauslaitos y. m. Jokiwesi on, etenkin toisin ajoin, siksi epäpuhdasta että waltaisuun on tarwis joku osa wettä tislata. Weden epäpuhtaus tekee jonkunlaista häiriötä wärjäyksessäkin.

Seuraawassa osassa on lankapaino, jossa lanka painetaan paikkulaiseksi, käyttäen joko yhtä taikka useampaa wäriä. Semmoiset painokoneet owat noin 1 kyynärän pituisia, aina 2 walssia samaa wäriä warten. Lanka nimittäin painetaan paikkulaiseksi wyyhdissä, keskimäärin 4 wyyhtä kerrallaan. Painowalsseissa on ½ tuumaa korkeat painoterät, jotka ottawat wärin alla olewasta laatikosta. Se käypi monin werroin joutuisampaan kuin wanhan tawan mukaan, jolloin ne paikat wyyhtä, joihin ei tahdottu wäriä, sidottiin lujaan. Painokoneella saapi niin tiheän wäriwaihtelun kuin haluttaa ja hywin joutuun. Näitä koneita on 3, joista yhdellä woidaan painaa 6 eri wäriä. Niin moniwärinen lanka tulee kumminkin sangen harmoin, jos koskaan kysymykseen. Melkeen yksinomaan painetaan kaksiwäristä, langan oma wäri toisena. Walkoisen ja mustan paikkulainen on enimmin kysyttyä. Wärjäys-, walkaisu- ja painetöissä on nykyisin 50 miestä, niiden joukossa kumminkin joitakuita alaikäisiäkin.

Rakennuksen seuraawassa osassa on työhuoneensa malli- ynnä muilla puusepillä sekä puusorwareilla. Koneella käypiä puusorwia on 5. Poikkeustöitä lukuun ottamatta, sorwataan ainoastaan tehtaassa tarwittamia rullia, puolia j. n. e. Niihin käytetään yksinomaan koiwua, sen sijaan että esim. Tampereen kehruutehtaissa käytetään ulkomaalaisia puulajeja. Kaikki sorwaus tehdään wapaalla kädellä. Wielä on samassa huoneessa 1 pyörä- ja 1 pienempi wannesaha puuseppiä warten. Nekin tietysti käywät konewoimalla.

Wiimeisenä rakennuksen päässä on tawallinen takoma-paja, jossa on, niinkuin jo edellä mainittiin, 4 ahjoa. Warsinaisia koneita, niin kuin konewasara j. m. s., siinä ei ole.

Edellä kerrotusta rakennuksesta muutaman sylen päässä ja päädytysten sen kanssa on uusi, 2-kerroksinen, wuonna 1875 kiwestä rakennettu kehruu-osasto. Rakennus on 168 jalkaa pitkä ja 18 jalkaa leweä. Sen katto on kumpaisessakin kerroksessa, kuten tehtaassa kaikkialla, rauta-ansaiden waralle walwattu. Lattiat omat peitetyt asfaltilla. Rakennuksen alikerroksessa on pumpulin puhdistus- ja karstaus- ynnä joukko wesikehruukoneita. Puhdistuskoneet owat jossain määrin toista rakennetta kuin saman tarkoitukselliset koneet suuremmassa kehruu-osastossa. 2:ssa kerroksessa on muutamia pareja kudelanta-kehruukoneita. Tarpeellinen käytinwoima saadaan ennen mainitusta, 300 jalan päässä olewasta 170 h.-woimaisesta höyrykoneesta sekä kosken wastaisella puolella olewista 50 ja 60 h.-woimaisista turpiineista. Wetohihnana woimakoneista kehruurakennukseen on 1-tuumainen teräslankaköysi.

Joen rannalla päädytysten uuteen kehruu-osastoon on wielä yksikerroksinen pitempi rakennus, jossa on lautawarasto ja työskentelewöt salwomiehet. Näitä warten on siinä wanne- ja pyöräsaha y. m. Samassa rakennuksessa on myös maalarien
työhuone.

Forssan kehruutehtaasen kuuluu, paitse ulkotyömiehiä, noin 650 henkeä. Kehruu-osastossa on nyt 545 työntekijää, niistä alle 15 ikäwuoden 28 poikaa ja 43 tyttöä, 15-18 ikäwuoden wälillä 30 mies- ja 55 naispuolta sekä päälle 18 ikäwuoden 142 miestä ja 243 naista. Lapset alle 15 ikäwuoden työskentelewät asetuksen mukaisesti 6 tuntia päiwässä. Siitä maksetaan wiikkopalkkaa 2 markkaa, mutta sen lisäisi saawat he yhtiön kustannuksella wiikon kaikkina päiwinä rawitsewan päiwällis-atrian sekä joka toinen wiikko illallisen, nimittäin se osa, jonka wuoro on tehdä tehtaassa työtä iltapäiwällä. Wiksbergin puolella ei anneta lapsille päiwällistä. Palkkaa on niillä wiikossa 2 markkaa. Myöskin kustantaa yhtiö täydellisen ylläpidon perheettömille wirkamiehilleen.

Forssassa sekä Wiksbergisfä omat pihamaalla käytäwät kiwitetyt nupokiwillä. Piha pidetään sangen puhtaana. Tehtaasta maantielle (noin 100 syltä) wiewän tien wiereen on istutettu puita ja asetettu liisteistuimia. Kummallakin puolella tietä on enimmäkseen 7-huoneisia puurakennuksia, jotka owat tehtaan johtajiston asuntoina. Tehtaasta tullen wasemmalla on lawea ja hywin hoidettu puutarha, jossa on useampia kaswihuoneita ja myös suuressa määrin wiljellään kyökki ynnä muita kaswia.

Yntiö harjoittaa tehdasliikkeen ohella laweata maanwiljelystä ja karjan hoitoa. Forssan hewostalli on ollut tähän saakka suurin ja kentiesi myöskin muhkein maassamme. Siinä on 50 pilttuuta ja 4 warsakarsinaa. Sairaita hewosia warten on eri huoneessa 3 karsinaa. Nykyään on yhtiöllä 57 hewosta, joista 20 yksinomaan maanwiljelystä warten. Lehmiä on 130.

Ei kommentteja :