2.1.16

Handeln i forntiden och medeltiden. Handelsförbunden. / Medeltidens slöjdflit. Färgarkonsten.

Uppfinningarnas bok
Sjunde bandet. Verldshandeln, dess utveckling, gång och medel.
Otto Wilhelm Ålund.
Stockholm, Hjalmar Linnströms förlag, 1875. Tryckt hos K. L. Beckman. 1875


Lyhyet sitaatit kirjasta Uppfinningarnas bok, 1875.

Handeln i forntiden och medeltiden. Handelsförbunden.
[...] Italiernarna uppköpte de arabiska och indiska varorna på de egyptiska mellanplatserna, men betalade dem ej längre, såsom först kartager och romare, blott med ädla metaller, stan lemnade Egypten i utbyte derför bygnadsvirke, metaller, vapen, ylletyg, speglar, glas, prydnadssaker, pelsverks, talg och qvicksilfer. Dessa artiklar, som i Egypten och Syrien voro mycket begärliga, tillverkades dels af nederländarna och hanseaterna, dels af italienarna sjelfva. Framfär allt berömda voro de firenziska kläderna, hvartill England och Spanien dels lemnade den råa ullen, dels den ofärgade väfven som i Firenze appreterades och färgades. 1338 funnos der 200 klädesfabriker, som årligen lemnade 80 000 stycken kläden. Dessutom infördes för 300 000 goldguldenn ofärgadt yllegods från Frankrike, Tyskland och Nederländerna. Äfven tillverkningen af siden och sammet, guld- och silfverbrokad, mattor och konstgjorda blommor hade i Firenze uppnått en hög grad af fulländning.

Venezias egen handel grundade sig ursprungligen på dess fisken och saltsjuderier. De förra blefvo plantskolan för dess flotta, som under republikens välmaktsdagar räknade 3000 handelsfartyg, af hvilka dock många troligen endast voro stora fiskarbåtar, och 45 krigsgalerer, med en bemanning af tillsammans 36000 matroser. Sedermera drog det äfven andra slöjdgrenar, i synnerhet tillverkningen af vapen, sidenvaror, tvål och glas, inom kretsen af sin verksamhet och egnade sig med synnerlig framgång åt mellanhandeln. Med dessa alster af sin egen näringsflit och alla de öfriga europeiska ländernas produkter, Spaniens och i synnerhet Tysklands ädla metaller deri inberäknade, betalade de på de egyptiska och syriska marknaderna de arabiska, indiska och levantiska varorna, bland hvilka sockret redan nu spelade en rol. Mot dessa bytte man i Spanien och England till sig metaller och ull. Engelsk ull utgjorde i Flandern jemte indiska droger och kryddor betalningsmedlet för lärft, ofärgade kläden och nordiska, af hanse-aterna ditförda varor. Pelsverk och fisk hemtade Venezia från Svarta hafvets kuster, från Kaukasien och Georgien slafvinnor, hvilka det, som sannskyldiga fenicernas efterträdare, sålde åt de derefter giriga orientalerna. Alldeles på samma sätt, blott i mindre utsträckning, rörde sig Genovas handel, hvilken i synnerhet i vestra Europa, i London och Briigge, samt i öfre Tyskland, i Ulm, Strassburg och Basel, hade mäktiga förbindelser.


[...]


Medeltidens slöjdflit. Färgarkonsten.
Hand i hand med ylleväfvarna spred sig äfven färgarkonsten från Nederländerna till städerna i det inre Tyskland. Särskildt synas Harderwijks grön- och blåfärgare åtsjutit stort anseende. I det inre Tysklands städer ända till Wien var under medeltiden benämningen fläming likbetydande med färgare. Medeltidsrägterna buro vanligen bjerta och brokiga färger; högrödt och grönt, grönt och gult äro vanloga sammanställningar, de mest omtyckta färgerna för de högre ständens högtidskläder. Skarlakan eller kermes, rödholts och saflor, saffran och sumak, vejde och indigo gåfvo de mest eftersäkta färgämnena.

1.1.16

Hywin hywää puun säilytysainetta

Wiipurin Sanomat 129, 18.8.1886

nimellä Carbolineum Awenarius on ruwettu yhä enemmän käyttämään Suomessa. Tämä aine suojelee kaikkia ulkoilman ja waihtelewan kosteuden alaisia puulajeja mätänemisestä, sienettymisestä, ummehtumisesta y. m. Se antaa puulle soman, pähkinä wärisen ulkonäön, näyttäen keitetyltä pellawasöljyltä. Hinta on melkoisesti halwempi kuin öljywärin ja pellais-öljyn: kuin ostetaa noin 450 ¤ sisältäwä asia on hinta, 25 pennia naulalta. Nauloittain 30 penniä. TÄmän hyödyllisen kauppatawaran asiamiehet, joitten luona tawara on saatawa, owat Suomessa seuraawat:
Wiipurissa Hrat Starckjohann ja kumpp.
Haminassa " A. R. Galitzin.
Kotkassa " Cadenius & Grahn.
Helsingissä " J. G. Gronwall.
H:linnassa " E. H. Lampèn.
Tampereella " Wm Sandberg.
Turussa " Cond. Spoof.
Oulussa " E. G. Grönholm.
Wasassa " Hra Finell & kumpp.

Puun siweltäminen lämpimällä carbolineumilla on osittain edullisinta, koska wesi silloin höyryää pois ja puu hikireijissä löytywän ilman lämmittämisellä ja laajentamisella on suotuisampi öljylle. Lämmitetty "Carbolineum" on myöskin kewyempää kuin lämmittämätöin ja tungeikse senwuoksi helpoimmin puun kaikkiin rakoloihin ja aukkoihin, liuwotaa hartsiaineet ja waikuttaa woimallisemmin kuin lämmittämätöin. Lämpimässä ilmassa ja etenkin senlaatuisille puupinnoille, jotka kaiwetaan maahan, on siweltäminen lämmittämättömällä öljyllä kylliksi, eritäinki koska teko woidaan uudistaa. Ilmasta kostealla puulle käytettäköön joka wuodenaika lämmitettyä Carbolineum'ia. Siweltäessä kylmällä eli lämmitetyllä Carbolineum'illa käytetään metallilangala sidottua pensseliä, koska Carbolineum kuluttaa tawallisissa pensseleissä löytywän hartsin, ja pensseli joutuu siten kelpaamattomaksi. Puun latwapuolessa on tarkkaa warowaisuutta käytettäwä ja siwellettäwä niin paljolla öljyllä kuin puu sietää. Latwapuolessa alkaakin mätäneminen ja alimman elimen höystyminen, jonkatähden sitä onkin huolellisemmin hoidettawa. Pölkkyjä ja lautoja, joita kaiwetaan maajan, siwellettäköön wähintäinkin pari kertaa lämmitetyllä Carbolineumilla; kuitenkin on huomattawa, että ensimäisen siwellyn jälkeen annetaan öljyn tungeita puuhun ja pinnan täydellisesti kuiwaa. Maahan kaiwetuissa puuosissa, hirsissä, pölkyissä ja laudoissa esiintyy mätäneminen ensiksi ja pääasiallisesti siinä paikassa, joka on lähinnä maanpintaa; syynä siihen on se, että puusta imeytynyt kosteus kokoontuu siihen paikkaan ja alkaa höyrytä. Tällainen ilman ja lämpimän esteetön waikutus jouduttaa tuhoa puulle. Sentähden owatkin tällaiset paikat puussa erittäin hoidettawat- Kun maahan kaiwettawan puun pintaa usein woidellaan Carbolineum'illa, estetään kosteuden syntyminen ja ilman wahingollinen waikutus muihin osiin puuta. - Jos siltoja rakennuksissa tahdotaan säilyttää häwiöstä, on sillan kerros runsaasti ja useasti siwellettäwä lämmitetyllä Carbolineum'illa; itse siltaa siwelläänk erta alapuolelta, waan siinä suhteessa on huomattawa, ett'ei öljyä, aiwan puhtaissa laudoissa, siwellä oksiin ja halkeamiin, koska öljy silloin helpommin tunkeutuu läpitse ja ell'ei laudan toista puolta tummenneta, synnyttää se pilkkuja.

Siwellys ulko-ilmassa kuiwaa suotuisalla säällä 24 tunnissa; suljetussa huoneessa woipi sitäwastoin wiipyä 8:kin päiwää, ennenkuin öljy kuiwaa, mutta kuiwaminen woipi wähemmässäkin ajassa tapahtua, jos huonetta useasti tuuleutetaan. Pinnalle kokoontuu keltaista tomua, waan se saadaan pyyhkimällä pois.

Carbolineum on sakeata, wiheriäistä öljyä antaa puulle keltaisen wiheriäisen wärin, joka ilman waikutuksessa wähitellen muuttuu ruskeaksi. Sillä woidellun puun juomut saawat niin wiehättäwän ulkonäön, ettei, niin woimme sanoa, somenpaa ulkonäköä  woida rakennukselle saada kuin siweltämällä sitä Carbolineum'illa. Tummimmalta näyttää tammi, waan luonnokkaimmalta rakennuksiin enin käytetty honkapuu. Ensimäinen siwellys waalenee kahdessa wuodessa, kadottamatta kuitenkaan säilyttäwää woimaansa. Toinen siwellys säilyttää sitä wastoin wärinsä useampina wuosina. Jos halutaan waaleimpia wäliwärejä, uudistetaan siwellys yhden wuoden jälkeen, waan ei aikaisemmin kuin ½ wuoden jälkeen, carbolineeratut paikat öljywärillä, jonka tulee olla aiwan waaleata, koska Carbolineum tummentaa sen jälkeenpäin. Luwallista on myös sekoittaa Carbolinaeum'iin öljywäriä, kun waan otetaan huomioon yllämainittu seikka. Sekoitettuna kuiwaa Carbolineum sangen hitaasti.

Imeyttämisen (impregnering) wuoksi lämmitetään Carbolineum ja puu kastetaan kiehuwassa öljyssä, joknka jälkeen sen annetaan jäähtyä. Tätä uudistetaan kunnes puu on saanut kylliksensä öljyä.

1 Kgr:n 20°:een  lämmitetyllä Carbolineum'illa woidaan siwellä 6 neliömeeteriä muokkaamatointa honkapuun tintaa; lämmitettynä kuluu öljyä enemmän kuin kylmänä, mutta kylmä öljy on raskaampaa ja siwellys tulee silloin paksumpaa. Lämmitettynä kuluttaa se öljyn ja terwan sekä suojaa puun häwiöstä, kun ne paikat, jotka owat alkaneet mädätä, siwellään öljyllä tai terwalla. Näitten omaisuuksiensa ja monipuolisen käytäntönsä wuoksi on Carbolineum 74% halwempi öljywäriä ja woittaa hinnassa terwankin.

Kaasutehtaatkin, jotka saawat terwaa siwutulona, maksutta, owat ruwenneet käyttämään Carbolineum'ia, kuten esim. teknilliset kaasutehtaat Charlottenburg'issa, Magdeburg'issa y. m.

Woima, jolla teoksemme waikuttaa ihmisruumiisen, waatii wähemmän warowaisuuden käyttämistä. Carbolineum'ia ei saa käyttää paikassa, johon auringon säteet suoraan waikuttawat waan warjossa. Lä(m)pimänä päiwänä hikoilee työntekijä ja auringon säteet haihduttawat siwellyn öljyn, kaswot silloin punehtuwat, etenkin kun öljyisellä kädellä pyyhitään hiki pois ja senkautta saatetaan kaswot öljyisiksi. Käsiin ja käsiwarsiin on sen waikutus yhtä wähäinen kuin warjossa.

Mitä taas rakennuksissa usein ilmaantuwiin sieniin tulee, saadaan ne helpoimmin poistetuiksi siten, että seinät siwellään lämmitetyllä imeitymisöljyllä. Se(n) wuoksi on wahingoittunut osa puusta poistettawa ja puhdistettawa mätäaineesta ja tarpeen mukaisesti tuuleutettua siwellettäwä kuumalla öljyllä kaksi kertaa, jolloin seinät suojataan häwiöstä. Parempi tietysti on, että, rakennettaissa ja pelättäissä rakennuksen sienettywän, heti carbolineerataan sekä seinät että muut puuaineet. - Kosteitten seinien ja muurien annetaan ensiksi kuiwaa, jonka jälkeen liitokset puhdistetaan ja siwellään sawiruukilla. Tämän jälkeen siwellään se kokonaan, lyhywillä wäliajoilla, lämmitetyllä öljyllä, jolloin muurikin sillä tawoin siweltynä ottaa kiinnitettäwäksi koristeensa eikä salli kosteutta pinnallaan. Jos kosteus tunkeutuu yläpuolelta muuria ja seiniä, peitetään ne huolellisesti, joka woidaan tehdä siten että yläpuoli ca(r)bolineerataan.